DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
• profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
• terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
• wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
• pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
• prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
• wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

PORADNIA REALIZUJE ZADANIA W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ:

• diagnozę,
• konsultację,
• terapię,
• psychoedukację,
• rehabilitację,
• doradztwo,
• mediację,
• interwencje w środowisku ucznia,
• działalność profilaktyczną,
• działalność informacyjną.

Poza terenem poradni prowadzi się głównie zajęcia o charakterze doradczym, terapeutycznym i warsztatowym.

DO ZADAŃ REALIZOWANYCH POZA TERENEM PORADNI NALEŻĄ TAKŻE:

• gromadzenie informacji o środowisku społecznym dzieci i młodzieży,
• udzielanie porad rodzicom, wychowawcom i nauczycielom,
• udział w Radach Pedagogicznych placówek oświatowych,
• czynny udział w spotkaniach z rodzicami, dziećmi i młodzieżą podnoszący poziom wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej różnych środowisk,
• rozwijania współdziałania z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, punktami informacji zawodowej, sądami i Policją.