DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej oraz BIP Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.

Data publikacji strony internetowej : luty 2015 r. Data istotnej aktualizacji: wrzesień 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 29.09.2020 r. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Monika Wiśniewska-Ryczkowska: pppzlotow@interia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 67 263 21 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny informuje o tym niezwłocznie wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, kiedy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępności do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Ustawienia na stronie internetowej

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury n mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB,
 • W całym serwisie nie jest włączony tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • Nie jest dostępna wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • Nie zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

 

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Złotowie znajduje się w na pierwszym piętrze budynku trzykondygnacyjnego
 • Do wejścia głównego PPP-P w Złotowie prowadzą schody bez podjazdu i windy dla Osób z Niepełnosprawnością,
 • Na terenie przyległym do PPP-P w Złotowie brak jest dedykowanego miejsca parkingowego dla Osób z Niepełnosprawnością,
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do Osób z Niepełnosprawnością.
 • Na terenie budynku nie znajdują się toalety dostosowane do Osób  z Niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.