Zadania doradcy zawodowego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie

„Ciągłe dostosowywanie żagla do warunków na wodzie i zmian wiatru jest kluczem do osiągnięcia prędkości maksymalnej”    Eduard Rodes

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w Polsce ma już dość długą tradycję. Pierwsze poradnie na terenie Polski powstawały w okresie między­wojennym. Ich zadaniem było udzielanie porad młodzieży przy wyborze zawodu.

W okresie II wojny światowej placówki te zmuszone były zawiesić swoją działalność. W latach 50-tych włączono je do systemu oświaty. Na początku poradnie wychowawcze i zawodowe działały oddzielnie, ale ze względu na utrudnienia natu­ry organizacyjnej, problemy z ustaleniem zakre­su kompetencji i funkcji tych placówe k w latach 60-tych scalono obie instytucje i powstały po­radnie wychowawczo-zawodowe, co doprowa­dziło do powiększenia roli i liczby zadań porad­nictwa oraz wzrostu liczby pracowników. W roku 1993 decyzją Ministra Edukacji Narodowej prze­kształcono poradnie wychowawczo-zawodowe w poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zadania realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczyne wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późn.zm.).

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe) jest reali­zowana zarówno  w poradni, jak i w szkołach, co wynika między innymi z Rozporządzenia Mi­nistra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu­blicznych przedszkolach, szkołach i placów­kach.

Realizując zadania z zakresu doradztwa eduka­cyjno-zawodowego, często działamy w pew­nej „przestrzeni”,w której możemy kreatywnie sprawdzać użyteczność swoich pomysłów, a po­zostając otwarci i zaangażowani – nadawać na­szej pracy głęboki sens.

Realizując nasze zadania w poradni koncentrujemy się na:

  • prowadzeniu indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego, współ­pracy z rodzicami uczniów;
  • prowadzeniu diagnozy i wydawaniu opinii;
  • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom, szkolnym doradcom zawodowym pomocy w planowaniu i realizacji zadań z zakresu do­radztwa edukacyjno-zawodowego.

Poradnia jest więc jednym z elementów syste­mu oświaty, w centrum którego znajduje się dziecko/uczeń/młody człowiek. Podejmowane zadania mogą być realizowane w sposób bezpośredni (poprzez prowadzenie diagnozy, do­radztwa edukacyjno-zawodowego, czy wsparcia w trudnych sytuacjach), albo w sposób pośred­ni (oddziałując na rodziców, współuczestnicząc w procesie rozwiązywania trudności czy wspie­rając szkoły w podnoszeniu jakości pracy).

Realizując zadania z zakresu doradztwa eduka­cyjno-zawodowego, często działamy w pew­nej „przestrzeni”, w której możemy kreatywnie sprawdzać użyteczność swoich pomysłów, a po­zostając otwarci i zaangażowani – nadawać na­szej pracy głęboki sens.

Stosowane przez poradnię nowoczesne i innowacyjne metody i techniki w doradztwie zawodowym, dopro­wadzają uczestników spotkania do wielu sukcesów. Spotkanie staje się inspiracją dla innych w budowaniu swojego warsztatu pracy i swojej osobistej ścieżki zawodowej.

Odkry­wając świat drugiego człowieka, sami rozwijamy własną wrażliwość, uczymy się „wciąż na nowo” odpowiedniej komunikacji, prowadzimy wewnętrzne dialogi, zmagając się czasem z trudno­ściami. Niesienie pomocy jest za każdym razem dla nas, jako doradców zindywidualizowanym wyzwaniem, a podejmując je, w konsekwencji rozwijamy się sami – jako osoby i doradcy zawodowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Doradca zawodowy: Justyna Zabel

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późn.zm.).
  2. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej „Pomaganie z pasją” Anna Jaskulska Warszawa 2015r.
  3. KOWEZiU i ore.edu.pl