1.
Zgłoszenie dziecka/ucznia do poradni
2.
Wniosek o zajęcia terapeutyczne
3.
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia-opinia ze szkoły
4.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia
5.
Zaświadczenie lekarskie ze względu na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
6.
Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia
7.
Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego O wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
8.
Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno
9.
Zaświadczenie lekarskie – diagnoza laryngologiczna dla Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
10.
Zaświadczenie lekarskie – diagnoza okulistyczna dla Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
11.
Opinia klasa 8 młodociany pracownik
12.
Opinia nauczyciela matematyki
13.
Opinia nauczyciela języka polskiego
14.
PRZEDSZKOLE opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej
15.
SZKOŁA opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej