R E G U L A M I N

 Powiatowego Konkursu Fotograficznego
pt.: „Dbam o zdrowie psychiczne.”
 
1. Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie wzbogacone cytatem lub własną sentencją dotyczące szeroko pojętej problematyki zdrowia psychicznego. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i młodzieży powiatu złotowskiego. Jest on formą udziału w powiatowej inicjatywie ochrony zdrowia psychicznego.
 
2. Organizator:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie przy współpracy Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.
3. Cele konkursu:
  • przybliżenie i zainteresowanie uczniów i młodzieży problematyką zdrowia psychicznego, dbania o jego prawidłowy rozwój, dostrzegania i unikania zagrożeń,
  • rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych.
4. Warunki uczestnictwa:
 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu złotowskiego.
Zdjęcia na konkurs mogą być:
- wysłane przez placówkę oświatową lub szkołę,
- zgłoszone i wysłane indywidualnie przez rodziców / opiekunów / pełnoletnich uczniów.
5. Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe:

Kategoria I: klasy VI – VIII szkoły podstawowej
Kategoria II: szkoły ponadpodstawowe
W przypadku zgłoszenia w danej kategorii mniej niż 15 prac, poradnia zastrzega sobie prawo niewyłaniania laureatów, tylko wskazania wyróżnień.
 
6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwa samodzielnie wykonane zdjęcia wzbogacone cytatem lub własną sentencją. W przypadku użycia cytatu konieczne jest podanie jego autora. Praca konkursowa może mieć formę zdjęcia z naniesionym na niego tekstem lub formę zdjęcia z tekstem poza jego obrębem. Obowiązuje format jpg. Na pracach nie wolno umieszczać danych uczestnika. Należy je podać w treści maila,  w którym praca zostanie wysłana w formie załącznika. Jedyną drogą dostarczania prac jest ich przeslanie na adres pppp-konkurs@wp.pl
 
7. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
 
8. W konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia, które były nagradzane w innych konkursach.
 
9. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc.
 
10. W przypadku fotografowania osób uczestnik konkursu zobowiązany jest do uzyskania ich zgody na publikację prac z ich udziałem zgodnie z obowiązującym prawem.
 
11. Ocena utworów: Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody w wyznaczonych kategoriach wiekowych. Prace zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- merytorycznie (zgodność napisanego utworu z podaną tematyką),
- inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawionego tematu.
 
Uwaga: prace bez karty zgłoszeniowej i oświadczeń lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie! Prosimy o wyraźne wypełnienie dokumentu.
 
12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Ich przesłanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora oraz publikowanie i prezentację prac przez organizatorów konkursu.
 
13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie lub w sali konferencyjnej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie (w zależności od sytuacji epidemicznej) dnia 11 października 2021 roku, dzień po Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, który w tym roku przypada w niedzielę. Szczegółowe informacje zostaną przekazane  laureatom i ich placówkom telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
14. Ustalenia dodatkowe: niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną zebrane i opublikowane w formie e-booka, który będzie można pobrać bezpłatnie ze strony sensownie.pl (kategoria „zdrowie”).
 
15. Termin składania prac: Prace na konkurs należy przesłać do dnia 30 września 2021 roku na adres pppp-konkurs@wp.pl
 
Karty zgłoszeniowe i oświadczenia można dostarczać do poradni w formie papierowej lub przesyłać drogą elektroniczną razem z pracą konkursową (format dowolny: skan, pdf, jpg).
W przypadku pytań lub wątpliwości informacji udziela koordynator konkursu Izabela Pufal, tel. poradni 67 263 21 03 lub 500 817 785, e-mail: pppp-konkurs@wp.pl
Zapraszam do udziału w konkursie!
Monika Wiśniewska-Ryczkowska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie
  oraz Izabela Pufal i Anna Krzywińska-Dolla – koordynatorki konkursu
 

 

1
Regulamin [PDF, 0.5MB]
2
Karta zgłoszeniowa i oświadczenie [PDF, 0.2MB ]