1. OFERTA DZIAŁAŃ REALIZOWANA NA TERENIE PORADNI
Spotkania odbędą się po zebraniu grupy minimum 10 osobowej
O liczbie dzieci/młodzieży uczestniczących w spotkaniu decyduje prowadząca
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW
 
PROWADZĄCA
TEMATY SPOTKAŃ
TERMIN/LICZBA SPOTKAŃ
K. Bagrowska
M. Gordon
M. Kołodziejczyk
W. Tomaszewska 
Sieć współpracy i samokształcenia logopedów
z przedszkoli i szkół
wg ustalonego harmonogramu
K. Szyszka
K. Bajor
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów
i psychologów z przedszkoli i szkół
wg ustalonego harmonogramu
K. Szyszka
Punkt konsultacyjny dla nauczycieli uczniów
z mutyzmem
wg potrzeb
M. Kołodziejczyk
M. Gordon
K. Bagrowska
Praca z uczniem z afazją
październik/ listopad 2022
D. Czosnowska
A. Krzywińska - Dolla
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i jej właściwa organizacja
październik 2022
Pracownicy pedagogiczni poradni
Punkt konsultacyjny dla nauczycieli i specjalistów szkolnych
*konieczne wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne
w sekretariacie poradni
*konsultacje mogą odbywać się telefonicznie
 
wg potrzeb
 
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO RODZICÓW
 
TEMATY SPOTKAŃ
TERMIN
M. Kołodziejczyk
Po co logopeda dzieciom, które jeszcze nie mówią? – czynniki kształtujące prawidłowy rozwój mowy dziecka od pierwszych miesięcy życia – prelekcja dla rodziców małych dzieci oraz przyszłych rodziców
luty 2023
I. Pufal
Szkoła dla rodziców 
wg ustalonego harmonogramu
M. Zarzycka
W. Grajczak
Wskazówki do pracy z dziećmi z ASD
kwiecień 2023
M. Zarzycka Ratunku! Moje dziecko nie potrafi skupić uwagi wskazówki dla rodziców dzieci    z obniżoną koncentracją uwagi i nadruchliwością
wg ustalonego harmonogramu
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY
 
ODBIORCY
TEMATY SPOTKAŃ
PROWADZĄCA
 
TERMIN
5-6 latki
Grupa TUS
A. Wiśniewska
wg ustalonego harmonogramu
SP kl. I-III
Grupa TUS
W. Grajczak
M. Zarzycka
wg ustalonego harmonogramu
SP kl. IV-VI
(I półrocze)
SP kl. VII - VIII
(II półrocze)
Grupa TUS
K. Bajor
D. Czosnowska
wg ustalonego harmonogramu
SP  kl. I-VI
Akcja integracja – kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, wspieranie procesu adaptacji i integracji społecznej uczniów oraz wzmacnianie odporności psychicznej
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
wg ustalonego harmonogramu
Dzieci 5-6 lat
Zimowe zajęcia sensoryczne
W. Grajczak
M. Zarzycka
Ferie zimowe 
Dzieci 2-3 lata Logosensoryka
M. Kołodziejczyk
K. Bagrowska
Ferie zimowe 
Dzieci 5-6 lat Zabawy ruchowe
A. Wiśniewska
Ferie zimowe 
SP kl. I-III Zajęcia ruchowe K. Gil Ferie zimowe
SP kl. I-III Gry i zabawy rozwijające arytmetykę i liczenie  A. Krzywińska-Dolla
D. Czosnowska
Ferie zimowe
SP kl. II-III Na Cyber- Zachodzie- zajęcia dotyczące korzystania z internetu
I. Pufal
Ferie zimowe 
 
2. OFERTA DZIAŁAŃ REALIZOWANA NA TERENIE
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, PLACÓWEK
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
 
PROWADZĄCA
TEMATY SPOTKAŃ/FORMA
CZAS TRWANIA SPOTKAŃ
I. Pufal
Metody aktywizujące w pracy z uczniem – warsztaty
120 min
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkoleszkolenie
60 min
K. Szyszka
Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym w szkole – szkolenie
60 min
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO RODZICÓW
 
PROWADZĄCA
TEMAT SPOTKANIA/FORMA
CZAS TRWANIA SPOTAKANIA
K. Bajor
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” –
o nauce dobrych nawyków i rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym
prelekcja
45 min
M. Gordon
Perspektywy rozwoju mowy dziecka we współczesnym świecie. Rola rodziców w wychowaniu kompetentnych językowo i komunikacyjnie dzieci – prelekcja
45 min
A. Wiśniewska
Jak przygotować siebie i dziecko na pójście do przedszkola/rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej – warsztaty
30 min
I. Pufal
Kształtowanie właściwych zachowań dzieci
prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych
i uczniów młodszych klas SP
45 min
I. Pufal
Pomoc przy odrabianiu zadań domowych.
Motywowanie do nauki – prelekcja dla rodziców uczniów starszych klas SP
45 min
M. Kołodziejczyk
Czy to już wada wymowy? O prawidłowościach rozwoju mowy dziecka         i jego zaburzeniach –   prelekcja
45 min
K. Bagrowska Jak rozwijać mowę dziecka w domu? – prelekcja
45 min
K. Gil Wady postawy – jak pomóc dziecku? – prelekcja 45 min
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY
 
GRUPA ODBIORCÓW
TEMAT SPOTKANIA/FORMA
PROWADZĄCA
 
CZAS TRWANIA SPOTKANIA
Przedszkole
Przesiewowe badania słuchu i wzroku (Platforma do badań zmysłów)  
A. Wiśniewska
               W. Grajczak             
w zależności od liczby dzieci
Przedszkole
Przesiewowe badania logopedyczne
M. Kołodziejczyk
K. Bagrowska
M. Gordon
W. Tomaszewska
w zależności od liczby dzieci
Przedszkole
Z muchą na luzie ćwiczymy buzię; gimnastyka buzi i języka - zajęcia grupowe
K. Bagrowska
45 minut
Przedszkole
Z muchą świat zwiedzamy i opowiadamy – zabawy rozwijające u dzieci umiejętności opowiadania i wyobraźni
M. Gordon
60 minut
Przedszkole Jeże na kaloryferze – łamańce językowe dla przedszkolaków M. Gordon  45 minut
Przedszkole Opowiem Ci bajkę zajęcia z elementami bajkoterapii
i grafomotoryki
A. Krzywińska-Dolla 45 minut
Przedszkole
6 latki
Poznajemy Internet – zajęcia grupowe J. Spendel 60 min
SP kl. I
Badania przesiewowe ryzyka dysleksji
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
w zależności od liczby dzieci
SP kl. I-III
Metody radzenia sobie z trudnymi emocjami – warsztaty
B. Lewandowska
45 min
SP kl. I-III Nasze zmysły - jak dzieci o różnych  niepełnosprawnościach odbierają świat – warsztaty

K. Berent

W. Grajczak
45 minut
SP kl. VI-VIII Wysil mózg- zajęcia warsztatowe doskonalące spostrzeganie i koncentrację uwagi B. Lewandowska 45 minut
SP kl. VI-VII Jak sobie radzić z presją rówieśników? – warsztaty I. Pufal 45 min
SP kl. VII-VIII
Szkoła ponadpodstawowa
Nastaw siebie na cel – zajęcia edukacyjne
K. Bajor
45 minut
SP kl. VII-VIII
Szkoła ponadpodstawowa
Krok w dorosłość – wartości, cele, relacje - zajęcia edukacyjne
K. Bajor
45 minut
SP kl. VII-VIII
Budowanie pewności siebie – warsztaty, które uzmysławiają jaki jest wpływ ideału piękna promowanego przez media na samoocenę młodych ludzi
K. Bajor
45 minut
Szkoła ponadpodstawowa
Metody autokreacji jako sposób zintegrowania grupy - warsztaty dla młodzieży
A. Wiśniewska
45 min
 
 
 
 
WYDARZENIE
PROWADZĄCY
TERMIN
Powiatowy konkurs profilaktyczny: „Dbam
o zdrowie psychiczne”

dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
I. Pufal
A Krzywińska-Dolla
Wrzesień 2022
Europejski Dzień Logopedy
K. Szyszka
M. Kołodziejczyk
M. Gordon
K. Bagrowska
W. Tomaszewska
Marzec 2023
Światowy Tydzień Mózgu
K. Bajor
K. Gil
B. Lewandowska
W. Tomaszewska
Marzec 2023
Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
K. Berent
W. Grajczak
M. Zarzycka
A. Wiśniewska
Kwiecień 2023
Tydzień Świadomości Dysleksji
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
K. Szyszka
Październik 2022
Dzień Otwarty
K.Gil
A. Wiśniewska
K. Bagrowska
M. Zarzycka
M. Gordon
10.05.2023
       godz.
14.00 – 17.00
Innowacja pedagogiczna „Oswoić afazję”
M. Gordon
cały rok szkolny
Innowacja pedagogiczna „Wyciszanki – Grupowe zajęcia dla dzieci 6-cio letnich
z cechami nadpobudliwości psychoruchowej
i deficytami uwagi”
W. Grajczak
M. Zarzycka
cały rok szkolny
 
  • Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest realizowana na pisemny wniosek zainteresowanych;
  • Zapotrzebowania z przedszkoli, szkół i placówek na działania realizowane na ich terenie przyjmujemy do 28 października 2022r.
  • Wniosek należy złożyć w sekretariacie poradni.
  • O wyznaczonym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub e-mail.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
DYREKTOR
i GRONO PEDAGOGICZNE
PPP-P w ZŁOTOWIE

 

 

 

Pliki do pobrania