1. OFERTA DZIAŁAŃ REALIZOWANA NA TERENIE PORADNI
Spotkania odbędą się po zebraniu grupy minimum 10 osobowej
O liczbie dzieci/młodzieży uczestniczących w spotkaniu decyduje prowadząca
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW
 
PROWADZĄCA
TEMATY SPOTKAŃ
TERMIN/LICZBA SPOTKAŃ
M. Kołodziejczyk
M. Gordon
K. Bagrowska
Sieć współpracy i samokształcenia logopedów
z przedszkoli i szkół
wg ustalonego harmonogramu
K. Szyszka
K. Bajor
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów
i psychologów z przedszkoli i szkół
wg ustalonego harmonogramu
K. Szyszka
Punkt konsultacyjny dla nauczycieli uczniów
z mutyzmem
wg ustalonego harmonogramu
M. Zarzycka
W. Grajczak
Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
wg ustalonego harmonogramu
M. Kołodziejczyk
M. Gordon
K. Bagrowska
Praca z uczniem z afazją
wg ustalonego harmonogramu
D. Czosnowska
A. Krzywińska - Dolla
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i jej właściwa organizacja
październik 2021
K. Gil
M. Kołodziejczyk
K. Bagrowska
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) od podszewki – spotkanie dla nauczycieli przedszkoli
listopad 2021
Pracownicy pedagogiczni poradni
Punkt konsultacyjny dla nauczycieli i specjalistów szkolnych
*konieczne wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne
w sekretariacie poradni
*konsultacje mogą odbywać się telefonicznie
 
06.10.21; 03.11.21;
01.12.21; 05.01.22;
02.02.22; 02.03.22;
06.04.22; 04.05.22;
01.06.22;
w godz. 16.00-17.00
 
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO RODZICÓW
 
TEMATY SPOTKAŃ
TERMIN
J. Barycka
D.Czosnowska
Terapia systemowa rodzin
wg ustalonego harmonogramu
K. Szyszka
J. Spendel
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem
wg ustalonego harmonogramu
K. Bajor
D. Czosnowska
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci 11 – 15 lat
wg ustalonego harmonogramu
I. Pufal
Szkoła dla rodziców
wg ustalonego harmonogramu
M. Zarzycka
Wybiórczość pokarmowa u dziecka
wg ustalonego harmonogramu
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY
 
ODBIORCY
TEMATY SPOTKAŃ
PROWADZĄCA
 
TERMIN
SP kl. VI-VIII
Szkoła Ponadpodstawowa
Grupa wsparcia dla młodzieży
z trudnościami emocjonalnymi
J. Spendel
K. Szyszka
wg ustalonego harmonogramu
SP kl. I-III
Grupa TUS
W. Grajczak
M. Zarzycka
wg ustalonego harmonogramu
SP kl. IV-VI
(I półrocze)
SP kl. IV-VI
(II półrocze)
Grupa TUS
K. Bajor
D. Czosnowska
wg ustalonego harmonogramu
SP  kl. I-VI
Akcja integracja – kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, wspieranie procesu adaptacji i integracji społecznej uczniów oraz wzmacnianie odporności psychicznej
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
wg ustalonego harmonogramu
Dzieci 5-6 lat
Zajęcia sensoplastyczne
W. Grajczak
M. Zarzycka
Ferie zimowe – wg ustalonego harmonogramu
Dzieci 4-5 lat
Zajęcia ruchowe
K. Gil
Ferie zimowe – wg ustalonego harmonogramu
Dzieci 2-3 lata
„Logosensoryka”
M. Kołodziejczyk
K. Bagrowska
Ferie zimowe – wg ustalonego harmonogramu
SP kl. IV-VI
Zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację
I. Pufal
Ferie zimowe – wg ustalonego harmonogramu
 
2. OFERTA DZIAŁAŃ REALIZOWANA NA TERENIE
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, PLACÓWEK
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
 
PROWADZĄCA
TEMATY SPOTKAŃ/FORMA
CZAS TRWANIA SPOTKAŃ
K. Berent
Metody i formy pracy z dzieckiem z autyzmem i ZA – prelekcja
45 min
I. Pufal
Problematyka uzależnienia dzieci i młodzieży od pornografii (opis zjawiska, mechanizmy, skutki, profilaktyka) – szkolenie
45 min
I. Pufal
Metody aktywizujące w pracy z uczniem – warsztaty
120 min
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
M. Gordon
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – szkolenie
60 min
K. Szyszka
Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym w szkole – szkolenie
60 min
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO RODZICÓW
 
PROWADZĄCA
TEMAT SPOTKANIA/FORMA
CZAS TRWANIA SPOTAKANIA
K. Bajor
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” –
o nauce dobrych nawyków i rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym
prelekcja
45 min
M. Gordon
Perspektywy rozwoju mowy dziecka we współczesnym świecie. Rola rodziców wychowaniu kompetentnych językowo i komunikacyjnie dzieci – prelekcja
45 min
A. Wiśniewska
Jak przygotować siebie i dziecko na pójście do przedszkola/rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej – warsztaty
30 min
J. Barycka
Problemy rozwojowe i wychowawcze wczesnego dzieciństwa – prelekcja
45 min
D. Czosnowska
Jak rozwijać samodzielność u dziecka? – prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych.
45 min
I. Pufal
Kształtowanie właściwych zachowań dzieci
prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych
i uczniów młodszych klas SP
45 min
I. Pufal
Pomoc przy odrabianiu zadań domowych.
Motywowanie do nauki – prelekcja dla rodziców uczniów starszych klas SP
45 min
M. Kołodziejczyk
Czy to już wada wymowy? O prawidłowościach rozwoju mowy dziecka i jego zaburzeniach –   prelekcja.
45 min
M. Kołodziejczyk
Po co logopeda dzieciom, które jeszcze nie mówią? – czynniki kształtujące prawidłowy rozwój mowy dziecka od pierwszych miesięcy życia – prelekcja dla przyszłych rodziców.
60 min
 
OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY
 
GRUPA ODBIORCÓW
TEMAT SPOTKANIA/FORMA
PROWADZĄCA
 
CZAS TRWANIA SPOTKANIA
Przedszkole
Przesiewowe badania słuchu i wzroku     (Platforma do badań zmysłów)  
A. Wiśniewska         W. Grajczak          
w zależności od ilości dzieci
Przedszkole
Przesiewowe badania logopedyczne
M. Kołodziejczyk
K. Bagrowska
M. Gordon
w zależności od ilości dzieci
Przedszkole
Przesiewowe badanie wad postawy
K. Gil
w zależności od ilości dzieci
Przedszkole
Z muchą na luzie ćwiczymy buzię – gimnastyka buzi i języka; zajęcia grupowe
K. Bagrowska
45 minut
Przedszkole
Zabawy rozwijające mowę i myślenie; zajęcia grupowe
M. Gordon
45 minut
Przedszkole
Edukacja emocjonalna – jak radzić sobie z trudnymi emocjami – warsztaty
K. Bajor
45 minut
Przedszkole
dzieci 4-6 lat
Poznajemy Internet – cykl warsztatów, obejmujący trzy spotkania:
1. Co to jest Internet i do czego służy?
2. Zagrożenie w sieci.
3. Za dużo Internetu – i co dalej? Za długie używanie i jego konsekwencje.
*konieczność przeprowadzenia 3 spotkań
J. Spendel
3 x 60 min
SP kl. I
Badania przesiewowe ryzyka dysleksji
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
w zależności od ilości dzieci
SP kl. I-III
Metody radzenia sobie z trudnymi emocjami – warsztaty
B. Lewandowska
45 min
SP kl. VII-VIII Szkoła Ponadpodstawowa
Nastaw siebie na cel – zajęcia edukacyjne
K. Bajor
45 minut
SP kl. VII-VIII
Szkoła Ponadpodstawowa
Krok w dorosłość – wartości, cele, relacje - zajęcia edukacyjne
K. Bajor
45 minut
SP kl. VII-VIII
Budowanie pewności siebie – warsztaty, które uzmysławiają jaki jest wpływ ideału piękna promowanego przez media na samoocenę młodych ludzi
K. Bajor
45 minut
SP kl. I-III
„Nasze zmysły”- jak dzieci o różnych       niepełnosprawnościach odbierają świat – warsztaty
K. Berent
45min
SP kl. IV-VIII
Jak się uczyć? Techniki uczenia się dla zniechęconych – warsztaty
A. Krzywińska-Dolla
45 min
SP kl. VI-VIII
Jak sobie radzić z presją rówieśników? – warsztaty
I. Pufal
45 min
SP kl. VII-VIII Szkoła ponadpodstawowa
Dlaczego ludzie oceniają i jak sobie z tym radzić? – warsztaty dotyczące m.in. mediów społecznościowych
I. Pufal
45 min
Szkoła ponadpodstawowa
Metody autokreacji jako sposób zintegrowania grupy-warsztaty dla młodzieży
A. Wiśniewska
45 min
 
SP kl. VI-VIII Szkoła ponadpodstawowa
Moja Perspektywa Zawodowa – warsztaty
w ramach doradztwa zawodowego
J. Zabel
2x45 min
SP kl. VI-VIII Szkoła ponadpodstawowa
Sketchnoting od kuchni, czyli przepis na samodzielną notatkę wizualną/graficzna – warsztaty w ramach doradztwa zawodowego
J. Zabel
60 min
 
 
 
WYDARZENIE
PROWADZĄCY
TERMIN
Powiatowy konkurs profilaktyczny: „Dbam
o zdrowie psychiczne”

dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
I. Pufal
A Krzywińska-Dolla
Wrzesień 2021
Europejski Dzień Logopedy
K. Szyszka
M. Kołodziejczyk
M. Gordon
K. Bagrowska
Marzec 2022
Światowy Tydzień Mózgu
K. Bajor
K. Gil
J. Barycka
B. Lewandowska
Marzec 2022
Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
K. Berent
W. Grajczak
M. Zarzycka
Kwiecień 2022
Tydzień Świadomości Dysleksji
D. Czosnowska
A. Krzywińska-Dolla
K. Szyszka
Październik 2021
Dzień Otwarty
A. Wiśniewska
A. Krzywińska-Dolla
D. Czosnowska
28.04.2022
godz. 14.00 – 18.00
Innowacja pedagogiczna
„Elektrostymulacja
w logopedii”
M. Kołodziejczyk
cały rok szkolny
 
  • Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest realizowana na pisemny wniosek zainteresowanych;
  • Zapotrzebowania z przedszkoli, szkół i placówek na działania realizowane na ich terenie przyjmujemy do 30 października 2021r.
  • Wniosek należy złożyć w sekretariacie poradni.
  • O wyznaczonym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub e-mail.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
DYREKTOR
i GRONO PEDAGOGICZNE
PPP-P w ZŁOTOWIE

 

 

 

Pliki do pobrania