WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Co rozumieć pod pojęciem: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

Podstawowym założeniem wczesnego wspomagania jest traktowanie rozwoju dziecka jako integralnego i całościowego procesu, warunkowanego przez czynniki genetyczne i środowiskowe, którego bazą jest aktywność, rozumiana jako skłonność wrodzona, warunkująca wszelkie zachowania.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie zajęcia WWRD prowadzone są przez zespół specjalistów.

 

 

Dla kogo zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem powinna być objęta rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego, a w szczególności:

 • z deficytami ruchowymi,
 • z uszkodzonym słuchem,
 • z uszkodzonym wzrokiem,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością umysłową,
 • z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zespołem Downa,
 • z opóźnionym rozwojem mowy.

Ile godzin?

Wymiar zajęć WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Dzieci, które ukończyły 3 r. ż. mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w grupach 2-, 3-osobowowych, z udziałem rodzin.

Zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
 • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka.

 

Drogi rodzicu jeżeli zauważyłeś z w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości, pytania –  przyjdź do naszej poradni. Specjaliści dokonają diagnozy i obserwacji Twojego dziecka. Na podstawie tych badań wystawiona zostanie Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka jeżeli rozwój dziecka przebiega nieprawidłowo. Opinia taka kwalifikuje dziecko do bezpłatnych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

 

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r.Nr 23, poz.133), gwarantując każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości.