Procedury postępowania w zakresie diagnoz i terapii

Dokumenty:

 1. Procedury diagnozy uczenia [doc] – pobierz
 2. Procedury diagnozy uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [doc] – pobierz

Informacja o procedurach postępowania obowiązujących w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie w odniesieniu do:

 • diagnozy psychologicznej w poradnictwie indywidualnym,
 • diagnozy pedagogicznej w poradnictwie indywidualnym,
 • diagnozy logopedycznej,
 • udziału dziecka/ucznia w zajęciach prowadzonych na terenie poradni.

 

Sposób zgłoszenia dziecka/ucznia:

 1. Podstawą rozpoczęcia postępowania diagnostycznego jest własnoręcznie wypełniony wniosek przez osobę uprawnioną tj:
 • rodzica,
 • prawnego opiekuna (wymagane jest potwierdzenie dokumentem sprawowanie opieki),
 • ucznia/ osobę pełnoletnią,

o przeprowadzenie badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego lub udziału dziecka/ucznia w terapii. Wniosek składa się w sekretariacie Poradni.

Wniosek – zgodny ze wzorem jest dostępny w siedzibie Poradni i na stronie internetowej .

Na każdym wniosku pracownik sekretariatu odnotowuje datę wpłynięcia.

Wnioski są analizowane przez dyrektora, który wyznacza pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie diagnozy.

Powiadomienie wnioskodawcy o terminie diagnozy następuje osobiście, telefonicznie lub w szczególnych przypadkach przez placówkę, do której uczęszcza dziecko.

 1. Wnioskodawca może załączyć dokumentację z następujących instytucji:
 • placówki oświatowe,
 • służba zdrowia,
 • policja,
 • prokuratura,
 • sąd,
 • pomoc społeczna,
 • innych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się.

Przyjęcie udostępnionej dokumentacji potwierdzane jest pieczęcią.

Cała dokumentacja dziecka/ucznia gromadzona jest w formie Karty Indywidualnej (KI).

 

I. Procedura diagnozy psychologicznej w poradnictwie indywidualnym

 

 1. Podczas pierwszego spotkania diagnostycznego z rodzicem, opiekunem prawnym, osobą/uczniem pełnoletnim przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, który stanowi podstawę doboru rodzaju czynności diagnostycznych oraz metod, technik i narzędzi badawczych.
 2. W badaniach diagnostycznych wykorzystuje się standaryzowane testy psychologiczne będące w rejestrze Poradni.
 3. Każde badanie przeprowadza się zgodnie z etyką zawodową psychologa oraz procedurami opisanymi w podręcznikach testowych, a odstępstwa od tych procedur wymagają zaznaczenia i opisania ich przyczyn w protokole badania.
 4. Psycholog prowadzący badanie dokładnie rejestruje, koduje i oblicza wyniki testowe, a następnie dokonuje analizy ilościowej i jakościowej wyników.
 5. Po zakończeniu badania psycholog omawia wyniki badania z rodzicami, opiekunami prawnymi, samym zainteresowanym, udziela wskazówek, formułuje zalecenia adekwatnie do potrzeb badanego oraz ustala, czy niezbędne jest sformułowanie na piśmie opinii postdiagnostycznej.
 6. Pogłębieniu diagnozy psychologicznej służą dokumenty, tj.: opinia ze szkoły               o funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym dziecka, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia badanego, inna dokumentacja lekarska, świadectwo szkolne itp.
 7. Jeżeli rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń nie posiada w dniu badania wyżej wymienionej dokumentacji, wypełnia pisemne oświadczenie o konieczności dostarczenia jej do Poradni w celu pogłębienia diagnozy i wydania odpowiedniej opinii.
 8. Psycholog może okresowo wykonać badanie skuteczności diagnozy zbierając opinie osób korzystających z pomocy Poradni. W tym celu stosuje odpowiednie narzędzia.

 

II. Procedura diagnozy pedagogicznej w poradnictwie indywidualnym

 

 1. Pedagog podejmuje ustalone przez sekretariat poradni spotkanie z osobą/osobami zgłaszającą/zgłaszającymi we wniosku problem dziecka, aby dokonać wstępnej analizy.
 2. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem i wypełnia lub uzupełnia kwestionariusz wywiadu o dotychczasowym rozwoju dziecka.
 3. Pedagog przekazuje do sekretariatu dokumenty w sprawie, otrzymane od rodzica lub osoby uprawnionej w celu potwierdzenia ich pozyskania.
 4. W dniu wizyty pedagog przeprowadza badanie pedagogiczne. W badaniach diagnostycznych wykorzystuje się standaryzowane testy pedagogiczne oraz opracowania wewnętrzne będące w rejestrze Poradni, aby dokonać diagnozy zgłaszanego problemu. Pedagog może dokonywać diagnozy na kilku spotkaniach.
 5. Pedagog omawia wyniki badania i udziela wskazówek, formułuje zalecenia adekwatnie do potrzeb badanego oraz ustala, czy niezbędne jest sformułowanie na piśmie opinii postdiagnostycznej.
 6. Pedagog może zaproponować rodzicom inne dostępne w poradni formy pomocy, w celu pogłębienia diagnozy. Informuje również o celu, jaki zamierza osiągnąć po zastosowaniu tych form.
 7. Jeśli osoba uprawniona, zgłaszająca problem wyraża zgodę na podjęcie dalszych działań to na wniosku zaznacza się typ działań, o jakie poszerzona zostanie diagnoza.
 8. Pracownik sekretariatu przekazuje osobiście lub telefonicznie rodzicowi/osobie uprawnionej termin następnego spotkania z kolejnym specjalistą.
 9. Działania diagnostyczne pedagog dokumentuje i gromadzi w Karcie Indywidualnej dziecka/ucznia.
 10. Pedagog może okresowo wykonać badanie skuteczności diagnozy zbierając opinie osób   korzystających z pomocy Poradni. W tym celu stosuje odpowiednie narzędzia.

 

III. Procedura diagnozy logopedycznej

 1. Po złożeniu przez rodzica lub opiekuna dziecka pisemnego wniosku o diagnozę logopeda umawia termin pierwszego spotkania diagnostycznego.
 2. Na pierwszym spotkaniu diagnostycznym logopeda przeprowadza z rodzicem/opiekunem wywiad na temat sytuacji rodzinnej dziecka, przebiegu ciąży, ogólnego rozwoju dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań, stanu zdrowia dziecka oraz okoliczności pojawienia się niepokojących objawów.
 3. Następnie w trakcie rozmowy z dzieckiem logopeda przeprowadza orientacyjne badanie słuchu, sposobu oddychania oraz mowy spontanicznej.
 4. Kolejnym etapem jest ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego tj: języka, warg, podniebienia, zgryzu.
 5. Ostatnim etapem badania logopedycznego jest sprawdzenie artykulacji głosek w izolacji, sposobu wypowiadania słów i zdań.
 6. W szczególnych przypadkach logopeda może zalecić rodzicowi/opiekunowi dziecka dodatkowe badania i wyznaczyć termin kolejnego spotkania diagnostycznego.
 7. Badanie kończy się ustaleniem diagnozy i, jeśli zachodzi taka potrzeba, ustaleniem planu  i terminu terapii.
 8. Warunkiem rozpoczęcia terapii logopedycznej jest podpisanie przez rodzica/opiekuna umowy terapeutycznej.

 

IV. Procedury udziału ucznia w zajęciach prowadzonych na terenie poradni

 

1. Terapia pedagogiczna

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach terapii pedagogicznej jest:

  • badanie psychologiczno – pedagogiczne, w wyniku którego zalecona została taka forma pomocy,
  • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna,
  • podpisanie umowy terapeutycznej.

2. Terapia psychologiczna

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach terapii psychologicznej jest:

  • badanie psychologiczno – pedagogiczne lub konsultacja psychologiczna, w wyniku których zalecona została taka forma pomocy,
  • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna,
  • podpisanie umowy terapeutycznej.

3.Terapia logopedyczna

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach terapii logopedycznej jest:

  • badanie logopedyczne, w wyniku którego zalecona została taka forma pomocy,
  • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna,
  • podpisanie umowy terapeutycznej.

4.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

Zajęcia WWR przeznaczone są dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną bądź niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

 • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z dołączoną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

5. Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach integracji sensorycznej jest:

  • badanie integracji zmysłów, w wyniku którego zalecona została taka forma pomocy,
  • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna,
  • podpisanie umowy terapeutycznej.

 6. Terapia biofeedbeck

Warunkiem uczestnictwa dziecka w terapii jest:

 • konsultacja psychologiczna lub pedagogiczna, w wyniku której zalecona została taka forma pomocy,
 • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna.

 7. Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z mutyzmem wybiórczym

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla osób dorosłych sprawujących opieką nad dziećmi z rozpoznanym mutyzmem wybiórczym. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest:

  • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica.

8. Inne zajęcia grupowe.

Warunkiem uczestnictwa w innych zajęciach grupowych prowadzonych na terenie poradni jest:

  • konsultacja psychologiczna lub pedagogiczna lub logopedyczna w wyniku której zalecona została taka forma pomocy,
  • złożenie pisemnego wniosku przez rodzica.

 

 

Zakończenie postępowania diagnostycznego prowadzonego przez psychologa, pedagoga, logopedę.

Poradnia wydaje opinie w sprawach wymienionych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DZ.U. z 2013r. poz. 199 wraz z późniejszymi zmianami)

oraz

 Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno—pedagogicznych (DZ.U.173,poz.1072)

 

 1. Po zakończeniu procesu diagnostycznego – wszystkich zaleconych badań w Poradni   i dostarczeniu niezbędnych dokumentów rodzic wypełnia wniosek o wydanie opinii                   lub orzeczenia, który jest rejestrowany w sekretariacie.
 2. W razie potrzeby składa również wniosek o objęcie pomocą dziecka/ucznia na terenie Poradni w formie włączenia go do zajęć terapeutycznych.
 3. Osoba występująca z wnioskiem o wydanie orzeczenia wypełnia dokumentację niezbędną na posiedzenie Zespołu Orzekającego.

Na wniosku zamieszczona jest procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego.

 1. W sytuacji rezygnacji osoby uprawnionej ze złożenia wniosku o wydanie opinii/orzeczenia zespół diagnostyczny sporządza informację.
 2. Osoby diagnozujące (psycholog wraz z pedagogiem i/lub logopedą, i/lub innym specjalistą) formułują opinię/orzeczenie współpracując ze sobą, dbając o spójność treściową                  i zgodność z wymogami formalnymi.
 3. Ostateczny termin przekazania opinii wnioskodawcy nie może przekroczyć 30 dni od daty złożenia wniosku wydanie opinii.
 4. Ostateczny termin wydania orzeczenia nie może przekraczać 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego.
 5. Każdy egzemplarz opinii/orzeczenia podpisuje dyrektor. Opinię dodatkowo podpisują specjaliści, którzy ją sporządzili.
 6. Opinia/orzeczenie mogą być odebrane przez wnioskodawcę osobiście w sekretariacie, wówczas wnioskodawca potwierdza podpisem z datą odbiór. Opinia/orzeczenie mogą też zostać przesłane na wskazany przez wnioskodawcę adres, wówczas fakt przesłania i data odnotowane są w księdze korespondencji. Opinię /orzeczenie może także odebrać inna osoba przedkładając upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego/ lub pełnoletni uczeń.

ZAPRASZAMY