Mutyzm Wybiórczy

menu-left

nieslysze

bip-logo

_logo

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym

Grupa funkcjonuje od 1 września 2016 r. na terenie PPP-P w Złotowie.

Celem grupy jest:

  • wzajemna pomoc w pełnieniu funkcji wychowawczych i rozwiązywaniu problemów „dnia codziennego”,wynikających z występowania u dzieci mutyzmu wybiórczego,
  • psychoedukacja,
  • kształtowanie właściwych postaw wobec dzieci z mutyzmem,
  • rozumienia specyfiki tego zaburzenia oraz wyposażenie rodziców w umiejętności niesienia pomocy swoim dzieciom.

Program spotkań grupy wsparcia jest realizowany poprzez prowadzenie godzinnych cyklicznych spotkań 1 raz w miesiącu – z rodzicami dzieci z mutyzmem wybiórczym ( zdiagnozowanym lub w trakcie obserwacji).

Pora spotkań została dostosowana do potrzeb klientów – są to czwartki o godz.15.30.

Grupę prowadzi Katarzyna Szyszka-pedagog i Karolina Bajor-psycholog.

Terminy spotkań grupy wsparcia w bieżącym roku szkolnym:

13.10.2016, 24.11.2016, 15.12.2016, 19.01.2017, 16.02.2017, 16.03.2017, 20.04.2017, 18.05.2017


img10-1

Specjalistyczny zespół ds. mutyzmu wybiórczego.

Od 1 września 2016 r. funkcjonuje w naszej poradni specjalistyczny zespół ds. mutyzmu wybiórczego. Jego celem jest wielospecjalistyczne i interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci z tym zaburzeniem. Zadaniem zespołu jest obserwacja, diagnoza i zapewnienie dzieciom z mutyzmem możliwości korzystania z różnych form terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej). Wczesna, wieloaspektowa diagnoza i odpowiednio podjęte oddziaływania terapeutyczne, a także psychoedukacja i wsparcie dla rodziców mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę funkcjonowania dzieci, dla których komunikacja werbalna w środowisku przedszkolnym, szkolnym stanowi poważny problem i negatywnie wpływa na ich rozwój społeczny.

Zadaniem zespołu jest także podnoszenie kwalifikacji w zakresie mutyzmu wybiórczego i propagowanie wiedzy w środowisku lokalnym a nawet poza nim (możliwość publikacji, wymiany doświadczeń z innymi specjalistami) oraz szkolenie nauczycieli. 

W skład zespołu wchodzą: Karolina Bajor – psycholog, Daria Czosnowska – psycholog, Katarzyna Szyszka – pedagog, Marta Gordon – logopeda.

W celu umówienia się na konsultację z wybranym specjalistą należy złożyć w sekretariacie poradni odpowiedni wniosek.


Na terenie powiatu złotowskiego z dniem 1 września 2015 r. został uruchomiony w naszej poradni punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym (inaczej selektywnym) .

Mutyzm wybiórczy to mało znane zaburzenie u dzieci o podłożu lękowym, dlatego chcemy wspierać rodziców dzieci dotkniętych tych zaburzeniem. Ponadto punkt oferuje:

  • diagnozę i terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym,
  • porady i konsultacje dla rodziców,
  • konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół pracujących z uczniami z mutyzmem wybiórczym,
  • opiniowanie w sprawach dzieci z tym zaburzeniem.

Punkt konsultacyjny jest czynny w każdy poniedziałek w godz.14.30 – 16.30. Konieczne jest złożenie wniosku przez rodzica w sekretariacie poradni w sprawie konsultacji.

Materiały: I Miedzynarodowa Konfernecja “Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce”