INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODU

Decyzja o wyborze zawodu powinna być poprzedzona zdobyciem informacji na jego temat. Dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom można znaleźć korzystając z różnych źródeł. Uzyskuje je bezpośrednio od osób reprezentujących daną profesję, dowiesz się o ich codziennych obowiązkach, potrzebnych kwalifikacjach oraz wadach i zaletach wykonywanej pracy. Rozpowszechnionymi w ostatnich czasach sposobami zdobywania informacji o zawodach są: praca dorywcza, staże oraz praktyki zawodowe w zakładach pracy. W ten sposób uzyskujemy okazję do zweryfikowania wiedzy, którą już posiadamy o danym zawodzie, z realnym środowiskiem pracy. Ponadto zdobywamy cenne doświadczenie, które może zaprocentować, gdy poszukujemy pracy.
Można także korzystać z innych źródeł informacji o zawodach, do których należą:
1. Klasyfikacja zawodów i specjalności.
Klasyfikacja jest przeznaczona dla wszystkich poszukujących informacji o aktualnej strukturze zawodowej na polskim rynku pracy, a w szczególności jest podstawowym instrumentem wykorzystywanym w systemie pracy i edukacji. 
2. Przewodnik po zawodach
Publikacja ta adresowana jest do osób dokonujących wyboru zawodu, zmieniających zawód lub potrzebujących wiarygodnych informacji o różnych profesjach występujących na rynku pracy. Zawiera ona charakterystyki 546 zawodów opisanych w sposób jasny i przystępny według poniższego układu:
Przewodnik dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie http://www.praca.gov.pl w zakładce „Publikacje” oraz w witrynie https://doradca.praca.gov.pl
3. Programy doradców zawodowych i specjalistów rynku pracy.
Do najpopularniejszych można zaliczyć: „Zawody przyszłości”, „Wizje kariery”, „Zawody
z komputerem” oraz „Piramida kariery 2”, “Quo Vadis”.
Przedstawiają wiadomości o zawodach i kształceniu, zagadnienia dotyczące predyspozycji zawodowych, przygotowania do poszukiwania pracy oraz planowania kariery.
4.Publikacje i czasopisma:
– „Zawód z pasją. Nauka – praca – kariera” (Hebda, Madejski, 2004)
Publikacja zawiera opisy 100 zawodów podzielonych na następujące grupy: kultura,
nauka, prawo i administracja, ochrona zdrowia, służby mundurowe i ochrona, marketing
i handel, przemysł i budownictwo, zarządzanie i finanse, turystyka i środowisko naturalne, sport. Struktura charakterystyki zawodu jest następująca: nazwa, definicja, predyspozycje, zawód dawniej i dziś, status społeczny, gdzie znaleźć pracę, zarobki. Każdy opis kończy się wywiadem z przedstawicielem danej profesji, który w sposób barwny i subiektywny opowiada o swojej pracy.
– Czasopisma: m .in. „Perspektywy”, „Cogito”, „Praca & Kariera” i in.
5. Zasoby internetowe:
– www.doradca.praca.gov.pl.
Moduł Zawody pozwala użytkownikowi portalu uzyskać informacje o wybranych profesjach, z których każda ma swój indywidualny opis.
-www.ore.pl
Materiały dydaktyczne oraz programy do  realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
– www.kluczdokariery.pl
Zakładka „Katalog zawodów” zawiera syntetyczne opisy profesji w następujących branżach: IT, administracja, prawo, usługi, administracja państwowa, finanse, budownictwo, produkcja, sprzedaż, logistyka, marketing,
media, opieka medyczna, jakość/ochrona środowiska, badania/rozwój, nauka,turystyka i inne. W prezentacji danego zawodu można znaleźć informacje dot. preferowanego wykształcenia i szkoleń, wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności, sytuacji na rynku pracy, kierunków rozwoju oraz potencjalnych pracodawców.
-www.zawodowe.com
Portal zawiera szczegółowe opisy zawodów w następujących kategoriach: edukacja, finanse i bankowość, handel i sprzedaż, inżynieria i budownictwo, medycyna i farmacja, obsługa pojazdów i maszyn, prawo i administracja, służba publiczna, telekomunikacja i IT, turystyka i rekreacja.
-www.ohpdlaszkoly.pl
Portal prowadzony przez Ochotnicze Hufce Pracy, który adresowany jest głównie do młodzieży i doradców zawodowych. Oprócz opisów wybranych profesji można na nim znaleźć filmy lub prezentacje multimedialne o zawodach.
6. Metody poszukiwania informacji o zawodzie
W celu określenia źródeł pozyskiwania informacji, miejsca ich występowania oraz sposobu dotarcia bardzo ważne jest, aby odpowiedzieć  na następujące pytania:
A.Gdzie należy szukać informacji?
Bardzo cennym źródłem informacji o zawodach jest bezpośredni kontakt z osobami dobrze znającymi profesję lub dziedzinę działalności, w której chcemy pracować. Mogą to być przedstawiciele danego zawodu lub osoby, które szkolą przyszłych pracowników.
B.Z iloma osobami należy się spotkać?
Aby otrzymać obiektywną opinię na temat danego zawodu potrzeba od trzech do pięciu spotkań z jego przedstawicielami. Trzeba też pamiętać o różnych aspektach tej samej profesji w zależności od miejsca jej wykonywania (na przykład poszukując informacji na temat zawodu pielęgniarki, należy spotkać się z osobami, które pracują w szpitalu,przychodni, szkole itp.).
C.Jak przedstawić cel swoich poszukiwań?
Najlepiej jest przedstawić siebie jako osobę znajdującą się na etapie podjęcia decyzji zawodowej. Trzeba położyć akcent na to, że szukamy wyłącznie informacji, a nie pomocy w zdobyciu pracy, że opinia pracownika wykwalifikowanego i doświadczonego może być cenna.
Jakie pytania zadawać?
Pytania powinny być przygotowane pisemnie przed spotkaniami.
Możemy je sformułować, sporządzając listę informacji, których potrzebujemy.
Najczęściej stosuje się następujące pytania, do których możemy oczywiście dodać inne:
1. Jak zdobył Pan/Pani dany zawód (jak można go zdobyć)?
2.Na czym polega Pana/Pani praca?
3. Co się Panu/Pani najbardziej podoba (lub co wydaje się Panu/Pani najbardziej interesujące w tym zawodzie)?
4. W jakich warunkach Pan/Pani wykonuje swoją pracę?
5. Jakie są największe trudności, które trzeba pokonać, wykonując ten zawód?
6. Jakie zdolności i kompetencje trzeba posiadać, aby te trudności pokonać?
 
Źródło:
1.http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/PLANOWANIE_KARIERY.pdf
2.http://www.ore.edu.pl