Działalność poradni rok szkolny 2016/2017

WRZESIEŃ

 • Dnia 12 września 2016 roku logopeda Aldona Winiarska zgłosiła poradnię do udziału w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Zgłaszająca została koordynatorką działań w ramach akcji czytelniczej w naszej placówce.
 • 21 września 2016 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia z uczniami Gimnazjum nr 2 w Złotowie nt. „Jak sobie radzić ze stresem”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas Ia, Ib, II i III w łącznej liczbie 61 osób.
 • Tego samego dnia (21.09.2016 r.) rodzice uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie wysłuchali pogadanki pedagog Katarzyny Szyszki na temat  „Trudności w nauce w II etapie edukacyjnym – jak je przezwyciężać”. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób.
 • Również 21 września 2016 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła prelekcję dla 20 uczniów klas III Gimnazjum Nr 2 w Złotowie z zakresu edukacji zawodowej. Temat spotkania „Czynniki trafnego wyboru zawodu” służył wspomaganiu uczniów, którzy mają w tym roku swego życia podjąć decyzje edukacyjne i zawodowe.

PAŹDZIERNIK

 • Dnia 10 października 2016 roku, czyli w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie przy współudziale Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa. Tegoroczna edycja, podobnie jak dwie poprzednie, przyjęła formę konkursu poetyckiego. Do udziału w nim zgłoszono 100 prac. Jury w składzie: Renata Kowalska (kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie), Halina Pietsch (poetka) oraz Aleksandra Rzemykowska (pedagog PPP-P w Złotowie) wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali własne utwory, zdobywając wyrazy uznania poparte gromkimi brawami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali tekst „Dezyderaty” przeczytany wcześniej przez jedną z uczennic. Organizatorkami konkursu były dyrektor Anna Michalska i pedagog Izabela Pufal.
 • W dniach 11 i 12 października 2016 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne wśród dzieci z Przedszkola nr 4 w Złotowie. Łącznie przebadanych zostało 87 dzieci 4 -, 5 – i 6 – letnich.
 • 15 października każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niewidomych czyli Dzień Białej Laski. W związku z tym świętem oraz w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  12 października 2016 roku logopeda Aldona Winiarska zaprosiła dzieci z klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie i wraz z ich wychowawczynią, panią Katarzyną Sadowską, do odwiedzenia siedziby złotowskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Prezes, pan Mieczysław Niewęgłowski oraz pan Jan Ankudowicz opowiedzieli dzieciom o codzienności ludzi mających problem ze wzrokiem. Zaprezentowali udogodnienia, które pomagają im w codziennym życiu. Na koniec pan Jan Ankudowicz pokazał dzieciom czasopismo dla niewidomych wydane pismem Braille’a i przeczytał z niego kilka artykułów. Dzieci przekonały się, że każdy może czytać. Wystarczy tylko chcieć. 
 • Dnia 13 października 2016 roku rozpoczęła spotkania grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. W ramach grupy w poradni spotykać się będzie 5 rodziców.
 • 17 października 2016 roku pracownicy poradni w składzie psycholog Jadwiga Barycka, doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska i pedagog Izabela Pufal pełniły dyżur konsultacyjny dla rodziców Zespołu Szkół w Lipce. Najpierw były do dyspozycji rodziców uczniów z etapu edukacji wczesnoszkolnej, by później służyć pomocą rodzicom uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Psycholog Jadwiga Barycka wystąpiła również z prelekcją dotyczącą „Kar i nagród w wychowaniu dziecka”.
 • Dnia 19 października 2016 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie na temat „Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niższą inteligencją”. W szkoleniu uczestniczyło 21 nauczycieli. Po zakończeniu wystąpienia pedagog udzielała indywidualnych porad i konsultacji zainteresowanym nauczycielom.
 • W dniu 21 października 2016 roku na terenie poradni odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat „Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej i szkolnej”. Prowadziła je terapeuta integracji sensorycznej Katarzyna Fiuk – Grzejszczyk. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały ogólne treści dotyczące integracji sensorycznej. Celem spotkania było przekazanie nauczycielom informacji o objawach towarzyszących zaburzeniom integracji sensorycznej, tak aby umieli oni zauważyć te objawy u dzieci. Ponadto nauczyciele otrzymali kwestionariusze obserwacji dziecka, które miały ukierunkować ich spostrzeżenia. W szkoleniu wzięły udział nauczycielki nauczania przedszkolnego.
 • 28 października 2016 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat „Jak interpretować opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej”. W spotkaniu z pedagog Katarzyną Szyszką uczestniczyło 9 osób.

LISTOPAD

 • Dnia 4 listopada 2016 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła na terenie przedszkola w Podróżnej zajęcia bajkoterapeutyczne „Jestem królem moich pazurów”. Po zajęciach spotkała się również z rodzicami dzieci przedszkolnych. Wygłosiła pogadankę na temat „Dlaczego warto dzieciom czytać książki?”.
 • W ramach kampanii czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom” Aldona Winiarska przeczytała dzieciom nieco zapomnianą bajkę „Konik Garbusek”. Słuchaczami były dzieci z przedszkola w Podróżnej. Okazją był Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
 • 14 listopada 2016 roku pedagog Izabela Pufal reprezentowała poradnię w pracach jury konkursu literackiego „Nie puść życia z dymem”, zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Złotowie. Pedagog uczestniczyła również w uroczystości rozdania nagród i wyróżnień, która odbyła się trzy dni później w auli Urzędu Miejskiego w Złotowie.
 • Dnia 15 listopada psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla nauczycieli nt. „Nauczanie przyjazne mózgowi, czyli neurodydaktyka w praktyce”. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie. Uczestniczyły w nim 32 osoby.
 • Tego samego dnia (15.11.2016 r.) w Przedszkolu Nr 2 w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego pedagog Izabela Pufal omówiła temat „Kształtowania właściwych zachowań dzieci”
 • 16 listopada psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie nt. „Nauczanie przyjazne mózgowi, czyli neurodydaktyka w praktyce.” W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby.
 • Następnego dnia (17.11.2016 r.) w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie odbyła się konferencja metodyczna pt. „Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym?”, którą poprowadziła pedagog Katarzyna Szyszka. W szkoleniu uczestniczyło 36 nauczycieli szkół i przedszkoli.
 • W dniach 16, 23 i 25 listopada 2016 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach w Zalesiu, Stawnicy, Śmiardowie Złotowskim i Starej Wiśniewce. Przebadanych zostało 58 dzieci.
 • 30 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Krajence odbyły się konsultacje dla rodziców, które prowadziła pedagog Katarzyna Szyszka. Z pomocy pedagog skorzystało 7 rodziców.

GRUDZIEŃ

 • Dnia 2 grudnia 2016 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie obchodziła jubileusz 50 – lecia swojego istnienia. Pierwsza część uroczystości odbyła się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie. Spotkanie rozpoczęto od przywitania gości oraz wyrazów podziękowań za wieloletnią współpracę. Następnie pracownice poradni przedstawiły historię poradni, zadania obecnie przez nią realizowane oraz plany na najbliższą przyszłość. Kolejnym punktem uroczystości były występy wokalne podopiecznych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, po których nastąpił wykład prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej na temat „Wspomaganie rozwoju dziecka a rola poradni psychologiczno – pedagogicznej”. Pierwszą część jubileuszowego spotkania zakończył koncert muzyczny uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie. Po wysłuchaniu koncertu nastąpiło przejście do nowej siedziby poradni, która przeniosła się z ulicy Norwida na Szkolną. Symbolicznego otwarcia nowej siedziby poprzez przecięcie biało – czerwonej wstęgi dokonali Wicestarosta Złotowski Daniel Sztych, Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska – Turek oraz prof. Anna Brzezińska.
 • 9 grudnia 2016 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia w dwóch grupach w Przedszkolu nr 3 w Złotowie. Tematem spotkań była „Edukacja emocjonalna – zaprzyjaźniamy się z emocjami” oraz „Potrafię okiełznać swoją złość”.
 • W dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Lipce odbył się szereg zajęć prowadzonych przez pracownice poradni.  W spotkaniach z psycholog Karoliną Bajor na temat „Tolerancja – czy to jest trudne?” uczestniczyli uczniowie klas I – III gimnazjum w liczbie 131 osób.  Ta sama grupa uczniów wzięła również udział w zajęciach na temat „Jak sobie radzić ze stresem” prowadzonych przez psycholog Darię Czosnowską. Wzięło w nich udział 108 gimnazjalistów. Z kolei pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej na temat „Poczucie własnej wartości”. Uczestniczyło w nich 111 osób z sześciu klas.  Oprócz zajęć z uczniami odbył się także dyżur konsultacyjny dla rodziców chcących skorzystać z pomocy psychologów i pedagoga.  
 • 14 grudnia 2016 roku  nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krajence uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym „Metod wychowawczych stosowanych w pracy z uczniem”. Z prelekcji skorzystało 19 osób. Następnie prowadząca spotkanie pedagog Izabela Pufal odbyła konsultacje z dyrektor i pedagog dotyczące bieżących trudności w szkole.

STYCZEŃ

 • 10 stycznia 2017 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Starej Wiśniewce nt. „Współpraca się opłaca”.
 • Tego samego dnia (10.01.2017 r.) uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Starej Wiśniewce  uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagog Katarzynę Sadowską nt. „Jak motywować siebie do nauki”.
 • Dnia 17 stycznia 2017 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami w Szkole Podstawowej w Świętej. W klasie II tematem zajęć było „Potrafię okiełznać złość”, w klasie III „Współpraca się opłaca”, a w klasie V „Cyberprzemoc – jak radzić sobie w wirtualnym świecie?”
 • Następnego dnia (18.01.2017 r.) logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła zajęcia bajkoterapeutyczne „Jestem królem swoich pazurów”. W zajęciach udział wzięli uczniowie jednej klasy pierwszej, dwóch drugich i jednej trzeciej.
 • Również 18 stycznia 2017 roku uczniowie klas IVb, Va, VIa i VIb Szkoły Podstawowej w Krajence uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez psycholog Karolinę Bajor nt. „Cyberprzemoc – jak radzić sobie w wirtualnym świecie?”.
 • Dnia 25 stycznia 2017 roku w Jastrowiu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół Powiatu Złotowskiego z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile. Głównym punktem spotkania było szkolenie przeprowadzone przez pracowników naszej poradni nt. „Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – interpretacja”. Rozpoczęło się ono od wystąpienia dyrektor Anny Michalskiej dotyczącego podstaw prawnych omawianego zagadnienia. Następnie psycholog Jadwiga Barycka przedstawiła opis diagnozy psychologicznej. Z kolei pedagog Izabela Pufal zapoznała zebranych z różnymi aspektami diagnozy pedagogicznej. Ostatnią prelegentką była pedagog i logopeda Katarzyna Fiuk – Grzejszczyk, która omówiła zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz różne formy pomocy psychologiczno – pedgogicznej.
 • Tego samego dnia (25.01.2017 r.) pedagog Izabela Pufal uczestniczyła w spotkaniu z rodzicami, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Zakrzewie. Tematem spotkania była „Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Motywowanie do nauki.” Po zakończeniu prelekcji odbyły się konsultacje indywidualne pedagoga z rodzicami.
 • 27 stycznia 2017 roku w Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu tamtejsza rada pedagogiczna zorganizowała dzień pozytywnych emocji. W ramach programu zajęć psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła warsztaty z uczniami klas IV-VI na temat „ABC emocji”. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów. Z kolei w spotkaniu z pedagog Izabelą Pufal nt. „Uczymy się rozpoznawać i oswajać różne stany emocjonalne” uczestniczyli uczniowie klas I – III w liczbie 20 dzieci.