Działalność poradni rok szkolny 2015/2016

WRZESIEŃ

 • Dnia 17 września 2015 roku pedagog Katarzyna Szyszka spotkała się z rodzicami uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie. W pogadance na temat „Jak pomóc dziecku 6 -letniemu w szkole” uczestniczyło 25 osób.
 • We wrześniu 2015 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5 – i 6 – letnich z Przedszkoli nr 1 i 4 w Złotowie oraz z Przedszkola w Krajence. Łącznie przebadano 157 dzieci, których rodzice otrzymali informacje zwrotne o stanie wymowy swoich pociech.
 • Z kolei logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau w ramach  przesiewowych badań logopedycznych sprawdziła wymowę 90 dzieci. Badaniami objęte były 5- latki z Przedszkola nr 2 w Złotowie oraz ze szkół podstawowych w Świętej,  Kleszczynie i Skicu.

PAŹDZIERNIK

 • Dnia 6 października 2015 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska prowadziła w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie spotkanie na temat „Dziecko z ADHD w szkole”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele oraz słuchacze kursu doskonalenia zawodowego. Biblioteka zaprezentowała bogaty zbiór publikacji, a zainteresowani tematyką uczestnicy włączali się do rozmowy o problemie. Tegoroczne spotkanie cieszyło się zainteresowaniem 30 osób.
 • Tego samego dnia (06.10.2015r.) rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczynie uczestniczyli w spotkaniu z pedagog Izabelą Pufal. Prelekcji poświęconej „Odpowiedzialności rodziców za przygotowanie ucznia do szkoły. Jak mądrze pomagać przy odrabianiu zadań domowych” wysłuchało 55 osób. Odwiedziny szkoły były również okazją do konsultacji z dyrektor placówki dotyczących bieżących potrzeb.
 • 7 października 2015 roku w Przedszkolu w Krajence zostały przeprowadzone badania przesiewowe w ramach innowacji pedagogicznej „Idę do szkoły”. W badaniach uczestniczyło 8 dzieci w wieku 5-6 lat. Wszystkie zostały zakwalifikowane do programu i będą uczestniczyły w terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej na terenie poradni. Badania przeprowadziły psycholog Daria Czosnowska i pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Następnego dnia (08.10.2015r.) psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Katarzyna Szyszka odwiedziły szkoły i placówki znajdujące się w Krajence. Wizyty w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego służyły omówieniu form wspomagania i współpracy w bieżącym roku szkolnym oraz określeniu potrzeb i oczekiwań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy placówek i pedagodzy szkolni.
 • W przeddzień Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (09.10.2015r.) w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”, którego organizatorem była poradnia przy współudziale Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednia, przyjęła formę konkursu poetyckiego. Do udziału w nim zgłoszono ponad 90 prac. Jury w składzie: Renata Kowalska (kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie), Halina Pietsch (poetka) oraz Joanna Spendel (psycholog PPP-P w Złotowie) wyłoniło laureatów w trzech kategoriach. Jednym z punktów uroczystości była prezentacja psychologa poradni, Joanny Spendel, dotycząca czynników wspierających zdrowie psychiczne. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali własne utwory, zdobywając wyrazy uznania poparte gromkimi brawami. Koordynatorkami konkursu były dyrektor poradni Anna Michalska i pedagog Izabela Pufal.
 • Dnia 13 października 2015 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie na temat „Akceptacja drugiej osoby”.
 • 14 października 2015 roku podczas wewnętrznego szkolenia pracownicy pedagogiczni poradni zapoznali się z wystąpieniem Jacka Walkiewicza na temat „Pełna moc odwagi” (konferencja TED). Treść prezentacji była wstępem do dzielenia się przemyśleniami i refleksjami oraz formułowania wniosków przydatnych dla pracy zawodowej i własnego rozwoju. Przedstawione materiały można znaleźć w sieci pod podanym linkiem. www.youtube.com/watch?v=yxzvpHO5gH8
 • Następnego dnia (15.10.2015r.) logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła badania przesiewowe dzieci 5 – 6 – letnich uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Starej Wiśniewce. Przebadanych zostało dziewięcioro przedszkolaków, z czego siedmioro wymaga opieki logopedycznej. Nauczyciele przedszkola i rodzice dzieci otrzymali pisemną informację o wynikach badań.
 • Dnia 20 października 2015 roku psycholog Daria Czosnowska i pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziły w Przedszkolu w Krajence spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci 5 – 6 – letnich objętych innowacją pedagogiczną „Idę do szkoły”. Przekazały zainteresowanym harmonogram zajęć, które będą odbywały się na terenie poradni oraz omówiły cele innowacji i metody pracy z dziećmi.
 • W dniu 26 października 2015 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Szkoły Podstawowej w Sławianowie. Objęto nimi 38 dzieci, z których 18 wymaga opieki logopedycznej. Po przeprowadzonych badaniach rodzice otrzymali w formie pisemnej informacje o stanie mowy swoich dzieci.
 • 27 października 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie, odbyła się debata społeczna poświęcona głośnemu od dawna problemowi dopalaczy, której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Złotowie. Uczestniczyło w niej blisko 150 osób – m.in.: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego, nauczyciele i pedagodzy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Poradnię reprezentowała Joanna Spendel – psycholog i terapeuta uzależnień, która w swoim wystąpieniu skupiła się na konsekwencjach społeczno – psychologicznych oraz na poszczególnych fazach rozwoju uzależnienia. Wieloletnie doświadczenie terapeutyczne pozwoliło jej przybliżyć młodzieży rzeczywisty, ludzki aspekt tragedii, idący w parze z uzależnieniem.
 • Następnego dnia (28.10.2015r.) psycholog Joanna Spendel przeprowadziła zajęcia integracyjne w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie dla klasy VI szkoły podstawowej i dla klasy I gimnazjum.

LISTOPAD

 • Dnia 5 listopada 2015 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła w Przedszkolu nr 1 w Złotowie prelekcję dla rodziców na temat „Nadopiekuńczość rodziców”.
 • 9 listopada 2015 roku w Przedszkolu nr 3 w Złotowie odbyło się spotkanie dla rodziców, podczas którego psycholog Karolina Bajor wystąpiła z prelekcją pt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, czyli  o wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym – wdrażanie do samodzielności, nauka dobrych nawyków, wspieranie rozwoju emocjonalnego.
 • W dniu 12 listopada 2015 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Kleszczynie na temat „Uzależnieniom NIE – promocja zachowań akceptowanych społecznie”. W spotkaniu uczestniczyło 39 dzieci. Wizyta pedagog służyła także konsultacjom z dyrektor placówki w sprawie wspomagania pracy szkoły oraz omówienia spraw bieżących.
 • Tego samego dnia (12.11.2015 r.) pracownicy poradni odwiedzili kilka placówek ze swojego rejonu działania w celu omówienia form współpracy i wspomagania, konsultacji bieżących trudności, doradztwa w sprawach edukacyjno – wychowawczych oraz przedstawienia oferty poradni. Psycholog Daria Czosnowska i Joanna Spendel oraz pedagog Izabela Pufal gościły z wizytą w Zespole Szkół nr 2 w Świętej, w skład którego wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Następnie panie psycholog odwiedziły Przedszkole i Szkołę Podstawową w Sławianowie.
 • Dnia 16 listopada 2015 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stawnicy prelekcję dla rodziców pt. „Jak wychowywać dziecko w zmieniającym się świecie: rozwój technologii, cyberprzemoc, rodzic wyjeżdżający do pracy za granicą, przemoc rówieśnicza”.
 • Następnego dnia (17.11.2015 r.) w sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja dotycząca tematu „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży a substancje psychoaktywne”. Organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Złotowie przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Złotowie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie. Na spotkanie zaproszono dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz pozostałe osoby zainteresowane tematem z racji wykonywanej pracy. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej zażywania substancji psychoaktywnych oraz wypracowanie wniosków do realizacji działań w ramach profilaktyki na terenie powiatu złotowskiego. Naszą placówkę reprezentowała pedagog Izabela Pufal. Omówiła ona powody sięgania po środki odurzające oraz profilaktykę w tym zakresie. W trakcie konferencji swoje utwory prezentowali także laureaci i uczestnicy Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne” organizowanego co roku przez poradnię.
 • Również 17 listopada 2015 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła w Publicznym Przedszkolu w Zakrzewie prelekcję dla rodziców pt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, czyli  o wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym – wdrażanie do samodzielności, nauka dobrych nawyków, wspieranie rozwoju emocjonalnego.
 • W dniu 18 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie odbyły się zajęcia integracyjne dla klasy VI szkoły podstawowej (11 osób) i dla klasy I gimnazjum (25 osób). Prowadziła je psycholog Joanna Spendel.
 • Tego samego dnia (18.11.2015 r.) pedagog Izabela Pufal gościła w Szkole Podstawowej w Skórce z prelekcją dla rodziców na temat „Jak pomóc dziecku unikać zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków”. W spotkaniu uczestniczyło 78 osób.
 • Również 18 listopada 2015 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Radawnicy prelekcję dla rodziców i grona pedagogicznego pt. „Fakty i mity na temat dopalaczy”.
 • 19 listopada 2015 roku w szkołach podstawowych w Sławianowie i Kleszczynie odbyły się pogadanki dla rodziców na temat „10 rozmów, które każdy rodzic powinien przeprowadzić ze swoim dzieckiem”. Prowadziła je psycholog Daria Czosnowska. Wizyty w szkołach były również okazją dla wychowawców do konsultacji różnych spraw i trudności.
 • Dnia 24 listopada 2015 roku psycholog Karolina Bajor i pedagog Izabela Pufal gościły w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stawnicy. Psycholog przeprowadziła zajęcia lekcyjne pt. „Potrafię okiełznać swoją złość”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Z kolei pedagog przeprowadziła zajęcia dla klas IV – VI na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. Uczestniczyło w nich 22 uczniów.
 • Tego samego dnia (24.11.2015 r.) rodzice uczniów Gimnazjum w Świętej wysłuchali prelekcji pedagog Izabeli Pufal dotyczącej „Dyskryminacji”. Spotkanie to było formą udziału  poradni jako partnera programu „Demokracja w szkole” realizowanego w tym gimnazjum, skierowanego do jego uczniów i ich rodziców. Prelekcji wysłuchało 98 rodziców oraz nauczyciele pracujący w szkole.
 • Również 24 listopada 2015 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Starej Wiśniewce prelekcję dla rodziców i grona pedagogicznego pt. „Fakty i mity na temat dopalaczy”.
 • Dnia 24 listopada 2015 roku Szkołę Podstawową w Krajence odwiedziły psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Katarzyna Szyszka. Psycholog przeprowadziła zajęcia z uczniami klas II, III i V na temat „Jak radzić sobie z agresją i przemocą”. Uczestniczyło w ich ponad 100 uczniów. Odbyły się również spotkania indywidualne z wychowawcami dotyczące trudności wychowawczych. Z kolei pedagog prowadziła konsultacje dla rodziców, podczas których omawiano problemy wychowawcze i trudności w nauce oraz sposoby pomocy dzieciom.
 • Następnego dnia (25.11.2015 r.) psycholog Karolina Bajor i pedagog Izabela Pufal gościły w Szkole Podstawowej w Skórce. Psycholog przeprowadziła zajęcia lekcyjne pt. „Potrafię okiełznać swoją złość” dla dzieci z klas I – III, natomiast z pedagog spotkały się klasy IV – VI na zajęciach na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. Uczestniczyło w nich 52 uczniów.
 • Również 25 listopada 2015 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence zajęcia dla klasy III LO (33 osoby).
 • 27 listopada 2015 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie odbyły się zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej pt. „Fakty i mity na temat dopalaczy”. Prowadziła je psycholog Joanna Spendel. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie (17 osób). Kolejną grupą byli uczniowie III klasy Gimnazjum nr 1 w Złotowie (25 osób).
 • W dniu 30 listopada 2015 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie zajęcia lekcyjne dla uczniów klas II pt. „Potrafię okiełznać swoją złość”.
 • W listopadzie logopeda Aldona Winiarska prowadziła warsztaty dla dzieci zatytułowane  „Języczkowe opowieści. Poznaję otaczający mnie świat.” Był to cykl zajęć odbywających się w cztery poniedziałki listopada. Brało w nich udział czworo dzieci 5-6-letnich oraz ich rodzice. Zajęcia opierały się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy. Wykorzystanie formy zabawowej i wspólne w niej uczestnictwo prowadzącego, dzieci i rodziców pomagało dzieciom w nauce poprawnej mowy oraz rozwijaniu niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania aspektów takich jak sprawność narządów mowy, kompetencje fonologiczne, prawidłowy tor oddechowy, poprawna artykulacja. Zabawy takie stanowią uzupełnienie terapii logopedycznej doskonale stymulując językowe umiejętności dzieci.

GRUDZIEŃ

 • W dniu 1 grudnia 2015 roku logopeda Marta Gordon wygłosiła na terenie SP w Sławianowie prelekcję dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym nt.: „SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli.” W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
 • Następnego dnia (02.12.2015 r.) we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Złotowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. „Ryzyko dysleksji”. Spotkanie prowadziła pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Dnia 2 grudnia 2015 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska prowadziła w Szkole Podstawowej w Sławianowie z udziałem grupy 25 rodziców uczniów klas IV-VI spotkanie, którego tematem była „Rodzina jako środowisko wychowawcze”. Rodzice z zaangażowaniem uczestniczyli w rozmowie na wskazany temat. Po spotkaniu odbyły się rozmowy indywidualnie.
 • Również 2 grudnia 2015 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami klas pierwszych nt. „Edukacja emocjonalna – zaprzyjaźniamy się z emocjami”. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie.
 • Dnia 4 grudnia 2015 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła wspólnie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Złotowie Panią Agnieszką Reszko – Kowalską i pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Złotowie Panią Alicją Fidler szkolenie dla pedagogów szkolnych powiatu złotowskiego na temat dopalaczy. Psycholog Joanna Spendel wystąpiła z tematem „Dlaczego młodzież sięga po nowe substancje psychoaktywne i narkotyki?”
 • 9 grudnia 2015 roku uczniowie klas IV b, V a i VI b Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie uczestniczyli w zajęciach na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. W spotkaniach z pedagog Izabelą Pufal wzięło udział 71 osób.
 • Tego samego dnia (09.12.2015r.) pedagog Izabela Pufal przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Krajence. W spotkaniu na temat „Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z niższą inteligencją” uczestniczyło 22 nauczycieli.
 • W dniu 10 grudnia 2015 roku pracownicy poradni odwiedzili kilka placówek ze swojego rejonu działania w celu omówienia form współpracy i wspomagania, konsultacji bieżących trudności, doradztwa w sprawach edukacyjno – wychowawczych oraz przedstawienia oferty poradni. Psycholog Daria Czosnowska i pedagog Izabela Pufal gościły z wizytą w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Złotowie oraz Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie. Następnie, razem z psycholog Joanną Spendel, odwiedziły Zespół Szkół Katolickich w Złotowie. Z kolei psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziły konsultacje z dyrektorami i pedagogami w Publicznym Przedszkolu nr 2, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Złotowie.
 • 16 grudnia 2015 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie zajęcia z uczniami klasy I, II i III nt. „Jak okiełznać złość”.
 • Dnia 17 grudnia 2015 roku na terenie poradni odbyło się szkolenie na temat „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” etap I, prowadzone przez psychologa i terapeutę mutyzmu mgr Monikę Andrzejewską z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. W szkoleniu brali udział nie tylko pracownicy naszej poradni, ale także nauczyciele oraz psycholodzy, pedagodzy i logopedzi pracujący w innych poradniach.

 

STYCZEŃ

 • Dnia 4 stycznia 2016 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla rodziców w Przedszkolu w Głubczynie nt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie”…, czyli  o wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym – wdrażanie do samodzielności, nauka dobrych nawyków, wspieranie rozwoju emocjonalnego”.
 • 11 stycznia 2016 roku uczniowie klas II Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie uczestniczyli w zajęciach nt. „Edukacja emocjonalna – zaprzyjaźniamy się z emocjami” oraz „Potrafię okiełznać swoją złość”. Prowadziła je psycholog Karolina Bajor.
 • Następnego dnia (12.01.2016 r.) w Przedszkolu nr 4 w Złotowie odbyło się spotkanie dla rodziców, podczas którego psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję na temat gotowości szkolnej.
 • W dniu 14 stycznia 2016 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zakrzewie brali udział w warsztatach „Chrząszcz brzmi w trzcinie”. Prowadziła je logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau.
 • Tego samego dnia (14.01.2016 r.) psycholog Joanna Spendel gościła z wizytą w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Śmiardowie Złotowskim. Spotkanie służyło przedstawieniu szczegółowej oferty poradni oraz ustaleniu zakresu współpracy.
 • Również 14 stycznia 2016 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Zakrzewie zajęcia z uczniami klasy II, III i IV nt. „Współpraca się opłaca” oraz „Edukacja emocjonalna – zaprzyjaźniamy się z emocjami”.
 • W dniach 11, 12, 13 i 15 stycznia 2016 roku doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska prowadziła warsztaty pt. „Wybór drogi zawodowej” z udziałem uczniów czterech klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Złotowie. Uczniowie poznawali charakterystyki zawodów i ścieżki edukacyjne oraz tworzyli bilans swoich mocnych stron. Warsztaty te wiążą się z decyzjami, jakie już wkrótce będą podejmować gimnazjaliści, dotyczącymi dalszego kształcenia się i rozwoju zawodowego.
 • 15 stycznia 2016 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła szereg zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence. I tak uczniowie klas IV H i III LO uczestniczyli w zajęciach dotyczących „Profilaktyki uzależnień”. Klasa III AH skorzystała z zajęć warsztatowych na temat uzależnień. Z kolei młodzież z klasy I LO brała udział w lekcji nt. „Poczucie własnej wartości – polubić siebie”, a uczniowie klasy II LO poznawali „Fakty i mity na temat dopalaczy”.
 • W dniu 21 stycznia 2014 roku na terenie poradni odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Babciu, Dziadku teraz czytam ja!” Dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną czytały wiersze swoim dziadkom. Spotkanie przygotowała logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau.
 • Dnia 26 stycznia 2016 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska prowadziła szkolenie dla członków Rady Pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zakrzewie. Tematem spotkania była „Praca z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu”. Uczestnicy szkolenia wykorzystywali własne doświadczenia w omawianym temacie.

 

LUTY

 • Dnia 2 lutego 2016 roku w Przedszkolu przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau przeprowadziła warsztaty pt. „Chrząszcz brzmi w trzcinie…” oraz „Raz, dwa, trzy – teraz mówisz Ty – ćwiczenia dykcyjne od przedszkola”.  W zajęciach wzięło udział 40 dzieci z 2 grup.
 • Następnego dnia (03.02.2016 r.) rodzice 6 – letnich dzieci z Przedszkola nr 2 w Złotowie uczestniczyli w spotkaniu z pedagog Katarzyną Szyszką i psycholog Jadwigą Barycką, które przeprowadziły pogadankę nt. „Gotowość szkolna – dylematy rodziców”. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.
 • Również 3 lutego 2016 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła zajęcia integracyjne dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej oraz klasy II Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie. Razem uczestniczyło w nich 41 uczniów.
 • W dniach 1, 3 i 4 lutego 2016 roku w CKZiU (ul. Norwida) w Złotowie psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas technikum i wielozawodowych na temat „Kultura na co dzień – podnoszenie kultury osobistej uczniów”. W zajęciach uczestniczyły łącznie 82 osoby.
 • 8 lutego 2016 roku uczniowie klasy I technikum CKZiU (ul. Norwida) w Złotowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez psycholog Darię Czosnowską. Tematem spotkania była  „Motywacja do nauki”. Wzięło w nim udział 32 uczniów.
 • Następnego dnia (09.02.2016 r.) w CKZiU (ul. Norwida) w Złotowie psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy II wielozawodowej na temat „Dbam o zdrowie”. W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów.
 • Dnia 9 lutego 2016 roku logopeda Marta Gordon wygłosiła na terenie poradni prelekcję dla rodziców nt.: „Stymulowanie rozwoju mowy u dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.” W trakcie spotkania udzielano indywidualnych porad i konsultacji.
 • 10 lutego 2016 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas IV a, V b i VI a Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. W zajęciach wzięło udział łącznie 66 osób.
 • Następnego dnia (11.02.2016 r.) pedagog Katarzyna Szyszka oraz psycholog Jadwiga Barycka spotkały się z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Górznej p. Krystyną Zarębską w celu omówienia potrzeb placówki i ustalenia form wspomagania szkoły w bieżącym i kolejnym roku szkolnym.
 • Również 11 lutego 2016 roku w Przedszkolu w Zakrzewie odbyło się spotkanie z rodzicami, na które zaproszono pracowników poradni. Pedagog Izabela Pufal spotkała się z grupą rodziców dzieci młodszych i omówiła temat „Kształtowania właściwych zachowań dzieci”. Wysłuchało jej 33 rodziców oraz 3 nauczycieli. Pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła pogadankę dla rodziców dzieci 6 – letnich nt. „Gotowość szkolna – zmiany w przepisach oświatowych”. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
 • 11 lutego 2016 roku  na terenie poradni odbyło się szkolenie na temat „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” etap II, prowadzone przez psychologa i terapeutę mutyzmu mgr Monikę Andrzejewską z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. W szkoleniu brali udział nie tylko pracownicy naszej poradni, ale także nauczyciele oraz psycholodzy, pedagodzy i logopedzi pracujący w innych placówkach.
 • Dnia 15 lutego 2016 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. W zajęciach wzięły udział łącznie 24 osoby.
 • W dniu 16 lutego 2016 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła szkoleniową radę pedagogiczną w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie nt. „Jak interpretować opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej”. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • 18 lutego 2016 roku na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli na temat „SLI – Specyficzne Zaburzenia Języka”. Spotkanie przeprowadziła logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau. W konferencji wzięło udział 20 nauczycieli z terenu powiatu złotowskiego.
 • Dnia 22 lutego 2016 roku w naszej poradni gościli uczniowie klasy IVc Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie wraz z wychowawczynią, panią Anną Krzywińską – Dolla. Dzieci uczestniczyły w warsztatach z zakresu psychoedukacji prowadzonych przez pedagog Aleksandrę Rzemykowską. Dziewczęta i chłopcy trenowali różne sposoby rozwiązywania konfliktów i rozwijali umiejętności zachowań asertywnych.
 • W dniach 22 i 24 lutego 2016 roku doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska prowadziła warsztaty pt. „Wybór drogi zawodowej” z udziałem uczniów klas trzecich Gimnazjum Nr 2 w Złotowie. Uczniowie poznawali charakterystyki zawodów, ścieżki edukacyjne oraz tworzyli bilans swoich mocnych stron. Warsztaty te wiążą się z decyzjami gimnazjalistów dotyczącymi dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego.
 • Dnia 24 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej w Zakrzewie odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników poradni. Pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy IV oraz VI a i b na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. W zajęciach wzięło udział łącznie 58 osób. Z kolei logopeda Marta Gordon przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy I c oraz III na temat „Głów łamanie nad języka poplątaniem”, w których uczestniczyło razem 38 dzieci. W spotkaniach bajkoterapeutycznych prowadzonych przez logopedę Aldonę Winiarską brali udział uczniowie klas I c i II c. Zajęcia były zatytułowane „Jestem królem moich pazurów”. Łącznie uczestniczyło w nich 26 dzieci.
 • 29 lutego 2016 roku w Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie odbyła się pierwsza tura zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. W spotkaniach z pedagog Izabelą Pufal uczestniczyli uczniowie klasy III i I, w łącznej liczbie 34 osób.
 • Tego samego dnia (29.02.2016 r.) logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła badania przesiewowe 5-letnich dzieci z Przedszkola w Zalesiu. Przebadanych zostało 11 dzieci. Po badaniach wychowawczyni przedszkola oraz rodzice otrzymali informacje na temat wyników badań.
 • Również 29 lutego 2016 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas I – III oraz V i VI Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie nt. „Współpraca się opłaca” oraz „Cyberprzemoc – jak sobie radzić w wirtualnym świecie”.

 

MARZEC

 • Dnia 2 marca 2016 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła w Przedszkolu w Górznej pogadankę dla rodziców dzieci 6 – letnich na temat „Gotowość szkolna – szkoła czy przedszkole?” W spotkaniu uczestniczyło 10 rodziców.
 • 7 marca 2016 roku w Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie odbyła się druga tura zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. W spotkaniach z pedagog Izabelą Pufal uczestniczyli uczniowie klasy I i II w łącznej liczbie 38 osób.
 • Dnia 9 marca 2016 roku w Przedszkolu w Podróżnej odbyło się spotkanie rodziców z pracownikami poradni. Logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau przeprowadziła prelekcję nt. „Wady wymowy a kariera szkolna mojego dziecka”. Z kolei pedagog Izabela Pufal opowiedziała o „Budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci”. W spotkaniu wzięło udział 7 rodziców.
 • Następnego dnia (10.03.2016 r.) w Przedszkolu w Zakrzewie odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci prowadzone przez logopedów z poradni. Marta Gordon przeprowadziła zajęcia „Bajki pomysłowe usprawniające dziecka mowę”, w których wzięły udział dzieci 3 – i 4 – letnie z dwóch grup. Katarzyna Horeczy – Grunau przeprowadziła warsztaty dla 5 – i 6 – latków z dwóch grup pt. „Chrząszcz brzmi w trzcinie”.
 • Również 10 marca 2016 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Łąkiem na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. W spotkaniach wzięło udział 27 dzieci.
 • Tego samego dnia (10.03.2016 r.) w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych pt. „Mutyzm wybiórczy. Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym”. Prowadziła je pedagog Katarzyna Szyszka.
 • 14 marca 2016 roku uczniowie klasy 3W2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida spotkali się z pedagog Izabelą Pufal, by rozmawiać o „Kulturze na co dzień”. W zajęciach uczestniczyło 19 osób.
 • Dnia 16 marca 2016 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła dwa spotkania bajkoterapeutyczne zatytułowane „Jestem królem moich pazurów”.  Zajęcia odbyły się na terenie Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie. Brały w nich udział przedszkolaki z dwóch grup.
 • Następnego dnia (17.03.2016 r.) pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy 2T2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida na temat „Kultura na co dzień”. Uczestniczyło w nich 20 osób.
 • W dniach 2, 9 i 18 marca 2016 roku uczniowie dwóch klas drugich Gimnazjum w Zakrzewie uczestniczyli w cyklu zajęć realizowanych na podstawie programu „Saper, czyli jak rozminować agresję”. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal.
 • 21 marca 2016 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla klas IVa, IVb i Va Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. Wzięło w nich udział 50 uczniów.
 • Następnego dnia (22.03.2016 r.) uczniowie klasy 1T2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida spotkali się z pedagog Izabelą Pufal. W zajęciach poświęconych „Motywacji do nauki” uczestniczyło 21 osób.
 • Również 22 marca 2016 roku 20 uczniów z klasy I technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8 Marca uczestniczyli w zajęciach na temat „Presja, agresja, przemoc”. Spotkanie prowadziła pedagog Izabela Pufal.
 • 23 marca 2016 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie zajęcia warsztatowe na temat uzależnień dla uczniów klasy II i III, w których uczestniczyły razem 23 osoby.  Poza tym uczniowie klasy II w liczbie 16 osób brali udział w zajęciach nt. „Asertywność w świetle moich potrzeb, praw i komunikacji z innymi”.
 • Tego samego dnia (23.03.2016 r.) pedagog Katarzyna Szyszka uczestniczyła w spotkaniu dyrektorów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 w Złotowie oraz rodzicami i nauczycielami Przedszkola nr 1 w Złotowie, podczas którego omówiła problematykę gotowości szkolnej dzieci 6 – letnich.
 • Dnia 30 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Górznej odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła pogadankę na temat „Jak pomagać dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji”.

 

KWIECIEŃ

 • Dnia 5 kwietnia 2016 roku psycholog Daria Czosnowska prowadziła zajęcia dla uczniów klasy II szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na temat „Motywacja do nauki”. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów.
 • 7 kwietnia 2016 roku logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau reprezentowała poradnię podczas Giełdy Szkół, która odbyła się na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida.
 • Tego samego dnia (07.04.2016 r.) pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie szkolenie dla nauczycieli nt. „Mutyzm wybiórczy – dlaczego to dziecko nie mówi?”. W szkoleniu uczestniczyło 30 nauczycieli.
 • 11 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy 2W2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida spotkali się z pedagog Izabelą Pufal, by rozmawiać o „Kulturze na co dzień”. W zajęciach uczestniczyły 23 osoby.
 • Następnego dnia (12.04.2016 r.) w Szkole Podstawowej w Radawnicy odbyły się zajęcia dla uczniów realizowane przez pracowników poradni. Psycholog Karolina Bajor prowadziła zajęcia z uczniami klas I – III na temat „Edukacja emocjonalna – zaprzyjaźniamy się z emocjami”. Z kolei pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas IV – VI na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. W spotkaniach z pedagog wzięło udział 69 dzieci.
 • Dnia 13 kwietnia 2016 roku psycholodzy poradni gościli w Zespole Szkół w Lipce. Daria Czosnowska prowadziła warsztaty dla uczniów klas IV, V i VI na temat „Agresja i przemoc”. W zajęciach uczestniczyły 64 osoby. Karolina Bajor realizowała zajęcia z uczniami tych samych klas na temat „Cyberprzemoc – jak radzić sobie w wirtualnym świecie”. Z kolei Joanna Spendel przeprowadziła w gimnazjum zajęcia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego dla uczniów klas III w liczbie 39 osób.
 • 16 kwietnia 2016 roku odbył się Dzień Otwarty Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie. Wszyscy pracownicy placówki byli do dyspozycji odwiedzających nas uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas tego dnia psycholog Karolina Bajor i pedagog Katarzyna Szyszka przedstawiły wykład pt. „Mutyzm wybiórczy – dziecko z mutyzmem w szkole i przedszkolu”.
 • Dnia 20 kwietnia 2016 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie zajęcia „Asertywność w świetle moich potrzeb, praw i komunikacji z innymi”. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego, klasy III technikum ekonomicznego i klasy III technikum informatycznego w łącznej liczbie 79 osób.
 • Następnego dnia (21.04.2016 r.) pracownicy Przedszkola w Zakrzewie uczestniczyli w spotkaniu z psycholog Joanną Spendel, która przeprowadziła prelekcję na temat „Profilaktyka zaburzeń odżywiania”.
 • 22 kwietnia 2016 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy 3SW Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida na temat „Dbałość o zdrowie”. Uczestniczyły w nich 23 osoby.
 • Dnia 25 kwietnia 2016 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy II Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie na temat „Edukacja emocjonalna – zaprzyjaźniamy się z emocjami” oraz „Potrafię okiełznać złość”.
 • Tego samego dnia (25.04.2016 r.) logopeda Marta Gordon przeprowadziła zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie na temat „Głów łamanie nad języka poplątaniem”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I – IV w łącznej liczbie 65 osób.
 • Również 25 kwietnia 2016 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła w Przedszkolu w Zakrzewie zajęcia z bajkoterapii zatytułowane „Jestem królem swoich pazurów”. Tego dnia odbyły się cztery spotkania, w których uczestniczyły cztery grupy przedszkolaków.
 • 27 kwietnia 2016 roku podczas spotkania z rodzicami w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie pedagog Izabela Pufal wystąpiła z prelekcją na temat „Jak pomóc dziecku unikać zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków”. Wysłuchało jej około 130 osób.
 • Tego samego dnia (27.04.2016 r.) psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie zajęcia integracyjne dla uczniów klas I – III, w których uczestniczyło razem 57 osób.
 • Dnia 28 kwietnia 2016 roku na terenie poradni odbyły się pierwsze warsztaty dla kobiet ciężarnych pt. „Mamo, mamo już jestem”. Celem spotkań jest wspomaganie przyszłych matek w podejmowaniu działań nad opieką oraz stymulowaniem rozwoju psychomotorycznego dziecka w 1 roku życia. Kwietniowe warsztaty prowadziła logopeda Marta Gordon.

 

MAJ

 • Dnia 9 maja 2016 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła dwa spotkania dla rodziców na temat „Dlaczego warto dzieciom czytać książki?”. Jedno z nich odbyło się w Przedszkolu w Głubczynie, drugie zaś w przedszkolu w Dolniku. Tego samego dnia w obu przedszkolach logopeda realizowała również zajęcia z dziećmi. Były to spotkania bajkoterapeutyczne zatytułowane „Jestem królem swoich pazurów” i „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.”
 • Następnego dnia (10.05.2016 r.) pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas 3W1 i 3W3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida na temat „Kultura na co dzień”. Uczestniczyły w nich razem 24 osoby.
 • 11 maja 2016 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła na terenie poradni zajęcia z uczniami na temat „Rymowane dranie, czyli wiersze trudne niesłychanie”.
 • Tego samego dnia (11.05.2016 r.) psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego, w których uczestniczyli uczniowie klasy II i III w liczbie 29 osób.
 • Następnego dnia (12.05.2016 r.) 10 uczniów klasy VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez pedagog Izabelę Pufal na temat „Budowanie poczucia własnej wartości” i „Relacje rówieśnicze”. Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne.
 • Również 12 maja 2016 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Gimnazjum Zespołu Szkół w Lipce konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego dla uczniów klas III oraz zajęcia z orientacji zawodowej dla klasy I B (16 osób) i klasy II A (22 osoby).
 • Tego samego dnia (12.05.2016 r.) w Szkole Podstawowej w Łąkiem odbyły się zajęcia z uczniami prowadzone przez psychologów poradni. Karolina Bajor spotkała się z dziećmi z klas I – III i zrealizowała zajęcia nt. „Jak okiełznać złość?”. Z kolei Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas IV – VI nt. „Jak sobie radzić ze stresem?”.
 • Także 12 maja 2016 roku doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska prowadziła zajęcia dotyczące problematyki rozwoju zawodowego z udziałem uczniów dwóch klas drugich Gimnazjum w Lipce. Gimnazjaliści zapoznawali się z ofertą szkół powiatu złotowskiego i poznawali opisy zawodów. Młodzież określała etapy rozwoju zainteresowań. Tego dnia w spotkaniu o tej samej tematyce uczestniczyli również uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej.
 • 17 maja na terenie poradni logopeda Aldona Winiarska prowadziła zajęcia bajkoterapeutyczne zatytułowane „Magiczne słowo przepraszam.” W zajęciach brały udział dzieci z przedszkola w Zalesiu. Dzieci przed zajęciami zwiedziły budynek poradni, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy, sekretariat, a także gabinet pani dyrektor. Poznały również kilku pracowników.
 • Następnego dnia (18.05.2016 r.) psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Gimnazjum w Świętej zajęcia profilaktyczne na temat używania tabaki. W spotkaniach uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum w liczbie 170 osób.
 • W dniach 5, 12 i 19 maja 2016 roku logopeda Marta Gordon i psycholog Daria Czosnowska prowadziły na terenie poradni warsztaty dla kobiet ciężarnych „Mamo, mamo już jestem”, których celem było wspomaganie przyszłych matek w podejmowaniu działań nad opieką oraz stymulowaniem rozwoju psychomotorycznego dziecka w 1 roku życia.
 • 20 maja 2016 roku uczniowie klas 1W3 i 3W4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida spotkali się z pedagog Izabelą Pufal, by rozmawiać o „Kulturze na co dzień”. W zajęciach uczestniczyły łącznie 34 osoby.
 • W dniach 13, 17 i 20 maja 2016 roku doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska prowadziła warsztaty pt. „Poznaj siebie” z udziałem uczniów trzech klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie. W ramach wsparcia oraz procesu doradztwa realizowanego przez szkołę warsztaty są zachętą wobec uczestników do aktywnego poszukiwania informacji związanych z procesem decyzji o dalszym etapie kształcenia oraz rozwoju zawodowym.
 • Dnia 24 maja 2016 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla klas Vb, VIa i VIb Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie na temat „Jak sobie radzić z presją rówieśników”. Wzięło w nich udział 60 uczniów.

CZERWIEC

 • Dnia 2 czerwca 2016 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła w Gimnazjum Zespołu Szkół w Łąkiem zajęcia warsztatowe na temat „Złość – mój wróg czy przyjaciel?”. W spotkaniach uczestniczyło 12 uczniów z klasy I i 18 uczniów z klasy II.
 • Tego samego dnia (02.06.2016 r.) pedagog Izabela Pufal odwiedziła szkoły podstawowe w Śmiardowie Krajeńskim i Podróżnej, gdzie przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas I – III na temat „Uczymy się rozpoznawać i oswajać różne stany emocjonalne”. W zajęciach brało udział łącznie 40 dzieci. Oprócz tego nauczyciele szkoły w Śmiardowie Krajeńskim wysłuchali prelekcji dotyczącej „Pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.
 • 7 czerwca 2016 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami klas I i II Gimnazjum nr 1 w Złotowie nt. „Cyberprzemoc – jak sobie radzić w wirtualnym świecie?”.
 • Następnego dnia (08.06.2016 r.) uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence uczestniczyli w dwugodzinnym spotkaniu z pedagog Izabelą Pufal na temat „Mądrego podejmowania decyzji”. W zajęciach wzięło udział 31 osób.