Działalność poradni rok szkolny 2014/2015

WRZESIEŃ

 

 • Dnia 5 września 2014 roku dyrektor poradni, p. Anna Michalska wraz z pedagog Izabelą Pufal odwiedziły kilka szkół z rejonu działania placówki w celu promocji konkursu profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz uczniami odbyły się w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Zakrzewie, Zespołach Szkół w Lipce i Łąkiem oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie.
 • 11 września 2014 roku w Przedszkolu nr 4 w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami dotyczące rozwoju i potrzeb dzieci rozpoczynających i kończących edukację przedszkolną. Prelekcji pedagog Izabeli Pufal wysłuchało 65 rodziców. Niektórzy z nich skorzystali później z konsultacji indywidualnych z zaproszonym gościem.
 • We wrześniu pedagog Aleksandra Rzemykowska prowadziła warsztaty integracyjne dla uczniów dwóch klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie. W spotkaniach aktywnie uczestniczyły również wychowawczynie klas, p. Gabriela Skotarczak (LO) oraz p. Gabriela Matczyszyn (TE). Jedno ze spotkań obserwowała studentka UAM z Poznania w ramach praktyki realizowanej w poradni.
 • Również w tym miesiącu wspólnie z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie zorganizowano spotkanie dyskusyjne z udziałem zainteresowanych nauczycieli na temat „Dziecko z ADHD w szkole”. Uczestnicy zapoznali się ze zbiorami biblioteki dotyczącymi problemów dzieci z zaburzeniami zachowania.
 • We wrześniu 2014 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła badania przesiewowe dzieci 4-, 5- i 6- letnich. Badania te przeprowadziła w czterech przedszkolach oraz jednej szkole. I tak w Przedszkolu w Krajence przebadanych zostało 127 dzieci, w Przedszkolu w Zalesiu 18 dzieci, w Przedszkolu w Głubczynie 19 dzieci, w Przedszkolu przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie 52 dzieci oraz w Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu 21 uczniów. Łącznie badaniami objęto 237 dzieci, w tym 41 sześciolatków, 96 pięciolatków i 79 czterolatków.
 • W tym samym czasie również logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau przeprowadziła kontrolę wymowy w 15 szkołach i przedszkolach rejonu działania poradni. W ramach przesiewowych badań logopedycznych została sprawdzona artykulacja pięcio- i sześciolatków. Po zakończeniu badań rodzice każdego dziecka otrzymali pisemną informację o wymowie swojej pociechy.
 • We wrześniu 2014 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci 4 – , 5 – i 6 –letnich. Badaniami objęto dzieci z Przedszkoli nr 1 i 4 w Złotowie oraz z Przedszkoli w Sławianowie, Skórce i Dolniku. Przebadano łącznie 276 dzieci w tym 86 sześcioletnich, 127 pięcioletnich oraz 63 czteroletnich. Rodzice dzieci przebadanych dostali informacje zwrotne o stanie wymowy swoich dzieci.

 

PAŹDZIERNIK

 • W październiku 2014 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła cykl zajęć  pod wspólnym tytułem: „Języczkowe opowieści. Poznaję otaczający mnie świat. Zwierzęta domowe, zabawki, rodzina.” Łącznie odbyło się siedem 30-minutowych spotkań. Ich celem była stymulacja rozwoju mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanie innych funkcji psychicznych: spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni, uwagi. Ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć miały na celu wzbogacenie czynnego i biernego słownika dzieci, usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego. Ćwiczeniom tym towarzyszyły masaże stóp, dłoni oraz zewnętrzny i wewnętrzny masaż logopedyczny. W zajęciach czynny udział brały dzieci i ich rodzice.
 • Dnia 10 października 2014 roku, czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie przy współudziale Wydziału Oświaty Starostwa. Tegoroczna edycja przyjęła formę konkursu poetyckiego. Do udziału w nim zgłoszono niemal 90 prac. Jury w składzie: p. Renata Kowalska (kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie), p. Halina Pietsch (poetka) oraz p. Katarzyna Szyszka (pedagog PPP-P w Złotowie) wyłoniło laureatów w trzech kategoriach. Jednym z punktów uroczystości był wykład psychologa poradni, p. Karoliny Bajor, dotyczący czynników wspierających i zagrażających zdrowiu psychicznemu. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali własne utwory, zdobywając wyrazy uznania poparte gromkimi brawami. Lista nagrodzonych uczniów znajduje się w zakładce „Aktualności” niniejszej strony.
 • Dnia 14 października 2014 roku podczas wewnętrznego szkolenia pracownicy pedagogiczni poradni zapoznali się z wystąpieniami amerykańskich nauczycieli – praktyków. Treści prezentacji były wstępem do omówienia problematyki wytrwałości i autorytetu. Przedstawione materiały warte są polecenia. Poniższe informacje pomogą znaleźć je w sieci.
 • Rita Pierson “Każde dziecko potrzebuje mistrza” http://embed.ted.com/talks/lang/pl/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion.htm
 • Angela Lee Duckworth “Klucz do sukcesu? Wytrwałość.”
 • http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit?language=pl
 • W dniu 24 października 2014 roku w CKZiU w Złotowie w klasie I technikum psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia integracyjne. Wzięło w nich udział 31 uczniów.
 • 29 października 2014 roku pedagog Izabela Pufal gościła w Gimnazjum nr 2 w Złotowie z prelekcją dla rodziców na temat “Jak pomóc dziecku unikać zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków”. W spotkaniu wzięło udział 112 osób.
 • W październiku 2014 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne mowy dzieci z dwóch grup oddziału przedszkolnego w Radawnicy. Badaniami objęto dzieci 4 – , 5 – i 6 – letnie. Łącznie przebadano 32 dzieci. Rodzice przebadanych przedszkolaków otrzymali informacje zwrotne o stanie wymowy swoich dzieci.

 

 LISTOPAD

 • Dnia 7 listopada 2014 roku na terenie poradni rozpoczęto realizację programu wspierania dzieci pięcio- i sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Złotowie. Program realizują pedagog, psycholog i logopeda. W innowacji pedagogicznej bierze udział 15 dzieci.
 • 13 listopada 2014 roku psycholog Daria Czosnowska odwiedziła Przedszkole i Zespół Szkół nr 2 w Świętej oraz Szkołę Podstawową w Kleszczynie. Podczas spotkań zostały zgłoszone zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć przez pracowników poradni na terenie szkół oraz dokonano konsultacji indywidualnych opinii.
 • W dniach 13 – 14 listopada 2014 roku pedagog Izabela Pufal uczestniczyła w warsztatach dotyczących posługiwania się testami przeznaczonymi do diagnozy indywidualnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Testy TUnSS (Test Umiejętności na Starcie Szkolnym) oraz TPR (Test Pamięci Roboczej) prowadzone są z wykorzystaniem tabletu. Pomysłodawcą i realizatorem badań standaryzacyjnych jest Instytut Badań Edukacyjnych. Udział w szkoleniu był zaproszeniem do włączenia się w badania standaryzacyjne. W związku z tym pedagog Izabela Pufal przeprowadzi na terenie poradni badania testami TUnSS i TPR grupy dzieci sześcio- i siedmioletnich.
 • W dniu 17 listopada 2014 roku w klasie I Gimnazjum nr 2 w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia integracyjne pt. „Tworzymy wspaniałą grupę”.
 • Następnego dnia (18.11.2014r.) również w Gimnazjum nr 2 w Złotowie, w klasie I, psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia pt. „Cyberprzemoc – jak sobie radzić w wirtualnym świecie”.
 • Dnia 19 listopada 2014 roku rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Krajence wysłuchali prelekcji pedagog Izabeli Pufal na temat „Pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Motywowanie do nauki”. W spotkaniu wzięło udział 57 osób.
 • 20 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie z rodzicami zorganizowane w Szkole Podstawowej w Kleszczynie. Pedagog Izabela Pufal przeprowadziła dla nich prelekcję dotyczącą „Kształtowania właściwych zachowań dzieci”. W zebraniu uczestniczyło 60 osób.
 • Dnia 24 listopada 2014 roku w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau w ramach Akademii dla Rodzica przeprowadziła prelekcję nt.: „Rozwój mowy a sukces mojego dziecka w szkole”. W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci z wszystkich grup wiekowych.
 • 27 listopada 2014 roku pedagog Katarzyna Szyszka gościła w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Krajence w celu odbycia konsultacji z rodzicami. Z możliwości uzyskania porady pedagoga skorzystało 10 osób.
 • W listopadzie 2014 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska prowadziła dla uczniów klas III Gimnazjum nr 1 w Złotowie warsztaty z zakresu edukacji zawodowej. Spotkania dotyczyły procesu podejmowania przez młodzież decyzji zawodowych i dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. W zajęciach zatytułowanych „Wybór drogi zawodowej” uczestniczyło 129 uczennic i uczniów. Czterogodzinne warsztaty były jednym ze sposobów, jakie realizuje szkoła w swoim programie wychowawczym w ramach zachęcania młodych ludzi do podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących ich rozwoju zawodowego.

 

GRUDZIEŃ

 

 • W dniach 2 i 3 grudnia 2014 roku dyrektor poradni Anna Michalska oraz pedagog Izabela Pufal na zaproszenie Gimnazjum w Świętej uczestniczyły w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. Odbiorcami programu byli uczniowie klas drugich i trzecich.
 • 3 grudnia 2014 roku logopeda Marta Gordon wygłosiła w Publicznym Przedszkolu w Krajence prelekcję nt.: „Rozwijanie i aktywizowanie mowy i języka dziecka”. W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele.
 • Następnego dnia (04.12.2014r.) pedagog Izabela Pufal przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy poświęcone „Mądremu podejmowaniu decyzji”. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie. Uczestniczyło w nim 14 nauczycieli.
 • Psycholog Daria Czosnowska dnia 10 grudnia 2014 roku przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie na temat: „Jak sobie radzić ze stresem”, które odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie. Uczestniczyło w nich 25 dzieci. Pracownicy biblioteki przygotowali materiały i pomoce naukowe na temat stresu, które były udostępnione uczestnikom.
 • 11 grudnia 2014 roku pedagog Katarzyna Szyszka i psycholog Jadwiga Barycka gościły z wizytą w Przedszkolu nr 2, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Złotowie. Spotkania z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami były okazją do konsultacji dotyczących współpracy tych placówek z poranią w bieżącym roku szkolnym oraz omówienia bieżących spraw i trudności.
 • Tego samego dnia z podobną wizytą psycholog Daria Czosnowska i pedagog Izabela Pufal odwiedziły Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 3 oraz Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie. Udzieliły informacji dotyczących pracy poradni, zaproponowały udział w zajęciach zgodnie z ofertą placówki oraz konsultowały indywidualne sprawy niektórych uczniów.
 • Dnia 11 grudnia 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia integracyjne w klasie I technikum. W zajęciach uczestniczyły 32 osoby.
 • Tego samego dnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie psycholog Karolina Bajor wystąpiła z prelekcją dla rodziców uczniów klasy VI na temat „Nastolatek – jak z nim przetrwać”.
 • Również 11 grudnia 2014 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła pogadankę z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie na temat: „10 rozmów, które każdy rodzic powinien przeprowadzić ze swoim dzieckiem”. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Po zakończeniu prelekcji odbyła się dyskusja, w której rodzice zadawali pytania dotyczące indywidualnych przypadków i podawali przykłady z własnych doświadczeń.
 • Dnia 18 grudnia 2014 roku pedagog Izabela Pufal w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy II zawodowej i IV technikum. Tematem spotkania było „Madre podejmowanie decyzji”. Razem uczestniczyło w nim 30 osób.

STYCZEŃ

 

 • Dnia 9 stycznia 2015 roku pracownicy pedagogiczni poradni uczestniczyli w konferencji szkoleniowej nt.: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotowie.
 • 13 stycznia 2015 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła szkoleniową radę pedagogiczną w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie na temat „Jak interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej”. W szkoleniu uczestniczyło 7 nauczycieli.
 • Następnego dnia (14.01.2015 r.) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence pedagog Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła zajęcia tematyczne w formie prelekcji dla uczniów dwóch klas. W klasie III LO uczniowie rozmawiali o umiejętności planowania czasu. Natomiast młodzież z klasy III szkoły zawodowej wzięła udział w spotkaniu pt. „Uzależnieniom nie”. W zajęciach uczestniczyło 35 osób.
 • Dnia 15 stycznia 2015 roku pedagog Izabela Pufal spotkała się z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Złotowie. W prelekcji nt. „Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci – rozwój zdolności” wzięło udział 14 rodziców. Kilkoro z nich skorzystało z możliwości indywidualnych konsultacji po zakończeniu spotkania.
 • Tego samego dnia (15.01.2015 r.) psycholog Jadwiga Barycka i Daria Czosnowska rozpoczęły zajęcia terapeutyczne dla rodzin w kontekście terapii systemowej.
 • 16 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie pedagog Katarzyna Sadowska przeprowadziła szkolenie dla 50 uczniów klas szóstych na temat „W poszukiwaniu metody dobrego uczenia się”.
 • Dnia 19 stycznia 2015 roku pedagog Katarzyna Sadowska spotkała się z dyrektorem Przedszkola nr 4 w Złotowie w celu przedstawienia oferty poradni i omówienia form współpracy w bieżącym roku szkolnym. Efektem spotkania było zaproszenie pedagoga na prelekcję dla rodziców dzieci sześcioletnich na temat dojrzałości szkolnej.
 • 21 stycznia 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence pedagog Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła zajęcia tematyczne dla uczniów klas liceum i technikum. Omawiano „Zarządzanie czasem” oraz „Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych”. W spotkaniach wzięło udział 27 uczniów.
 • Dnia 26 stycznia 2015 roku uczniowie klasy I c I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu „Profilaktyki uzależnień”. W spotkaniu z pedagog Izabelą Pufal wzięły udział 32 osoby.
 • Natomiast w dniu 27 stycznia 2015 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska uczestniczyła w radzie pedagogicznej szkoleniowej z udziałem zespołu nauczycieli w Szkole Podstawowej w Starej Wiśniewce. Temat spotkania dotyczył pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocji i zachowania.
 • Tego samego dnia (27.01.2015 r.) w Szkole Podstawowej w Zakrzewie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy II oraz dwóch klas V – tych na temat „Edukacja emocjonalna”. Natomiast klasa III wzięła udział w spotkaniu na temat „Współpraca się opłaca”.
 • Również 27 stycznia 2015 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła zajęcia dla uczniów dwóch klas VI i jednej klasy V w Szkole Podstawowej w Zakrzewie na temat „Motywacja do nauki”. W spotkaniach wzięło udział 60 osób.
 • 28 i 30 stycznia 2015 roku uczniowie klas VI a i VI b Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie uczestniczyli w zajęciach na temat „Jak radzić sobie ze stresem”. Spotkanie z psycholog Darią Czosnowską zorganizowano w związku ze zbliżającym się sprawdzianem szóstoklasisty.
 • Dnia 29 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Świętej psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy V na temat „Techniki skutecznego uczenia się” oraz „Współpraca się opłaca”.
 • Tego samego dnia (29.01.2015 r.) uczniowie jednej klasy IV i jednej klasy VI Szkoły Podstawowej w Zakrzewie uczestniczyli w zajęciach na temat „Jak się uczyć” oraz „Motywacja do nauki”. W spotkaniu przeprowadzonych przez pedagog Katarzyną Szyszkę wzięło udział 40 osób.
 • W dniach 19, 23 i 29 stycznia 2015 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych „Mądremu podejmowaniu decyzji”. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas I a, I b, I c, II b, II d, III a, III b, III c, III d w łącznej liczbie 218 osób.

 

LUTY

 

 • Dnia 10 lutego 2015 roku pedagog Izabela Pufal spotkała się z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starej Wiśniewce. W prelekcji nt. „Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci” wzięło udział 36 rodziców i 9 nauczyciel.
 • .Tego samego dnia (10.02.2015 r.) pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła zajęcia warsztatowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence na temat „Motywacja do nauki – jak ją wzbudzić”. W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
 • W dniach 5, 9 i 11 lutego 2015 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych „Profilaktyce uzależnień”. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas I a, I b, II a, II b i II d w łącznej liczbie 114 osób.
 • 12 lutego 2015 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie na temat “Kształtowania właściwych zachowań “. W spotkaniu uczestniczyło 22 dzieci.
 • Tego samego dnia (12.02.2015 r.) psycholog Daria Czosnowska i pedagog Izabela Pufal gościły z wizytą w Zespole Szkół w Radawnicy. Spotkanie z dyrekcją placówki było okazją do konsultacji dotyczących współpracy z poranią w bieżącym roku szkolnym, przedstawienia tegorocznej oferty oraz omówienia bieżących spraw i trudności.
 • Doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła dla uczniów klas trzecich gimnazjum zajęcia z zakresu orientacji zawodowej. Warsztaty „Wybór drogi zawodowej” realizowane były w Gimnazjum Nr 2 w Złotowie dla kolejnych dwóch klas w dniach 2 i 4 lutego 2015 roku. W spotkaniach uczestniczyło 41 uczniów. Kolejne zajęcia przeprowadzono dla uczniów Gimnazjum w Lipce w dniach 12 i 13 lutego br. Udział w nich wzięło 44 uczniów przygotowujących się do wyboru szkoły i kształcenia zawodowego.
 • W dniach 9, 12 i 13 lutego 2015 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła zajęcia warsztatowe w I Liceum Ogólnokształcącym w Złotowie z uczniami klas I i II na temat „Kto jest kim, czyli jak się uczyć”. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 65 osób.
 • 17 lutego 2015 roku pedagog Katarzyna Szyszka wraz z psycholog Jadwigą Barycką przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli Przedszkola nr 2 w Złotowie na temat „Zaburzenia i deficyty rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym – jak pracować z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju”. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele przedszkola.

 

MARZEC

 • Dnia 5 marca 2015 roku doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska reprezentowała poradnię podczas kolejnej edycji Powiatowej Giełdy Szkół, która zorganizowana została w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie. Uczniowie gimnazjów powiatu złotowskiego zapoznawali się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych.
 • Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 6 marca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyła się konferencja na temat „Profilaktyki wad wymowy”. Wcześniej na terenie poradni przeprowadzane zostały konsultacje logopedyczne dla dzieci i ich rodziców. Logopeda Marta Gordon przeprowadziła również grupowe zabawy logopedyczne z dziećmi i ich rodzicami pod nazwą „Głów łamanie nad języka poplątaniem”. Ich celem było ćwiczenie oraz wskazanie możliwości usprawniania motoryki narządów artykulacyjnych u dzieci.
 • Dnia 9 marca 2015 roku pedagog Izabela Pufal uczestniczyła w radzie szkoleniowej w Szkole Podstawowej w Świętej. W warsztatach dotyczących „Metod aktywizujących w pracy z uczniem” wzięło udział 15 nauczycieli ze szkoły podstawowej i przedszkola.
 • Tego samego dnia na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie odbyło się spotkanie dla rodziców i nauczycieli na temat „Agresja i przemoc – skąd się bierze i jak jej przeciwdziałać”. Pogadankę prowadziła psycholog Jadwiga Barycka.
 • 12 marca 2015 roku pracownicy poradni odwiedzili kilka placówek ze swojego rejonu działania w celu konsultacji bieżących trudności, doradztwa w sprawach edukacyjno – wychowawczych oraz przedstawienia oferty poradni. Psycholog Daria Czosnowska i pedagog Izabela Pufal gościły z wizytą w Zespole Szkół w Łąkiem, natomiast psycholog Karolina Bajor w Zespole Szkół w Lipce. Na zakończenie wszystkie pracownice odwiedziły Przedszkole w Lipce.
 • Dnia 16 marca 2015 roku w Gimnazjum w Świętej rozpoczęła się realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych na podstawie programu „Saper, czyli jak rozminować agresję”. W spotkaniach prowadzonych przez pedagog Izabelę Pufal uczestniczą uczniowie wszystkich klas pierwszych w liczbie 55 osób. Zakończenie zajęć przewidziane jest na koniec kwietnia. W marcu odbyły się trzy spotkania poświęcone problematyce wartości, uczuć i emocji oraz okresu adolescencji.
 • Tego samego dnia (16.03.2015 r.) w Przedszkolu w Podróżnej psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla rodziców dotyczącą efektywnego rozwiązywania trudności wychowawczych.
 • Dnia 23 marca 2015 roku odbyły się zajęcia dla uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej w Świętej. Tematyką spotkania było „Jak radzić sobie z agresją i przemocą, aby właściwie funkcjonować w grupie”. Prowadziła je psycholog Jadwiga Barycka.
 • Również 23 marca uczniowie klasy I a Gimnazjum nr 2 w Złotowie rozpoczęli cykl zajęć profilaktyczno – wychowawczych na podstawie programu „Saper, czyli jak rozminować agresję”. Do końca miesiąca odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyło 20 uczniów.
 • Tego samego dnia (23.03.2015 r.) w Szkole Podstawowej w Górznej psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla rodziców uczniów klas I – VI na temat “Zagrożenia współczesnego świata – przemoc, agresja, cyberprzemoc”.
 • W dniach 23 i 24 marca uczniowie z klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie brali udział w spotkaniach z zakresu psychoedukacji. Tematem spotkań było „Radzenie sobie ze stresem”, a uczestniczyło w nich około 100 maturzystów. Zajęcia prowadziła pedagog Aleksandra Rzemykowska.
 • 23 i 27 marca 2015 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła na terenie Szkoły Podstawowej w Zakrzewie cztery zajęcia z bajkoterapii. Odbyły się trzy spotkania w klasach pierwszych oraz jedno w klasie drugiej. Zajęcia zatytułowane były „Jestem królem swoich pazurów” oraz „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.” Celem ich było nabycie umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych odczuwanych w różnych sytuacjach, uczenie się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy oraz poznanie sposobów samokontroli. Poza tym logopeda przeprowadziła również jedno spotkanie w klasie pierwszej pt. „Nasze języczki opowiadają”. Zajęcia odbyły się pod hasłem „Szukamy oznak wiosny”. Celem ich było usprawnienie narządów artykulacyjnych, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego oraz zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego i szumiącego.
 • W dniach 23 i 30 marca 2015 roku uczniowie klas Ib i III c Gimnazjum nr 2 w Złotowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych „Profilaktyce uzależnień”. W każdej z klas spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal. Wzięły w nich udział łącznie 34 osoby.

 

 

KWIECIEŃ

 • Dnia 8 kwietnia 2015 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie. Spotkanie na temat „Zdrowy styl życia” odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie. Uczestniczyły w nim 22 osoby.
 • Następnego dnia (09.04.2015 r.) w Szkole Podstawowej w Zakrzewie odbyło się spotkanie psycholog Jadwigi Baryckiej z uczniami klas I – III. Tematyką zajęć było „Jak radzić sobie z agresją i przemocą, aby właściwie funkcjonować w grupie”.
 • Również 9 kwietnia, w ramach pracy w terenie, psycholog Daria Czosnowska i pedagog Izabela Pufal odwiedziły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida. Podczas spotkania z pedagogiem szkolnym przedstawiły ofertę poradni oraz rozmawiały o formach współpracy w przyszłym roku szkolnym. Omówione zostały także bieżące problemy dotyczące pracy z młodzieżą.
 • W sobotę 11 kwietnia 2015 roku odbył się Dzień Otwarty Poradni, którego koordynatorem była psycholog Daria Czosnowska. Przeprowadziła ona również zajęcia nt. „Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową”. Z kolei pedagog Katarzyna Szyszka przedstawiła wykład dla rodziców „Obgryzanie paznokci – problem dużych i małych”. Logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau przeprowadziła zajęcia dla dzieci pt. „Wiosenny rysunek”. Podczas dnia otwartego rodzice skorzystali z indywidualnych konsultacji z pracownikami poradni. Logopedzi przeprowadzili w tym dniu badania logopedyczne. W czasie, gdy rodzice rozmawiali ze specjalistami, opiekę ich dzieciom zapewniała logopeda Aldona Winiarska z pomocą innych pracowników. Podczas Dnia Otwartego odbyło się również spotkanie poetyckie, którego gościem była Halina Pietsch. Poetka zaprezentowała niektóre ze swoich wierszy, dzieliła się refleksjami dotyczącymi twórczości i życia oraz dopingowała uczniów – uczestników konkursu poetyckiego „Dbam o zdrowie psychiczne” – którzy recytowali własne utwory zgłoszone do tego konkursu.
 • Dnia 15 kwietnia 2015 roku pracownicy poradni uczestniczyli w seminarium prowadzonym przez sędzię Anną Marią Wesołowską. Tematem spotkania były „Współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży, rola rodziców, nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współczesne zagrożenia.”
 • Następnego dnia (16.04.2015 r.) w Szkole Podstawowej w Zakrzewie odbyło się spotkanie psycholog Jadwigi Baryckiej z uczniami klas VI i IV. Pogadanka dotyczyła tematu „Agresja i przemoc – skąd się bierze i jak jej przeciwdziałać”.
 • Dnia 21 kwietnia 2015 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Starej Wiśniewce prelekcję dla rodziców nt. „10 rozmów, które każdy rodzic powinien przeprowadzić ze swoim dzieckiem”.
 • 24 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie odbyły się warsztaty dla uczniów klas szóstych nt. „W poszukiwaniu metody dobrego uczenia się”. Przeprowadziła je pedagog Katarzyna Sadowska.
 • Dnia 27 kwietnia 2015 roku w klasie I a Gimnazjum nr 2 w Złotowie zakończono zajęcia na podstawie programu „Saper, czyli jak rozminować agresję”. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal. Cykl zajęć obejmował sześć spotkań. Uczniowie wysoko ocenili atrakcyjność i przydatność treści realizowanych podczas „Sapera”.
 • Następnego dnia (28.04.2015 r.) psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła szkoleniową Radę Pedagogiczną dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie. Tematem szkolenia była „Depresja u młodzieży – przyczyny, objawy, leczenie”.
 • 15 i 29 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących kształtowania poczucia odpowiedzialności oraz pracy nad własnym zachowaniem. Spotkania prowadziła pedagog Izabela Pufal.
 • W kwietniu 2015 roku uczniowie klas I a, I c, II a oraz III b Gimnazjum nr 2 w Złotowie brali udział w zajęciach poświęconych profilaktyce uzależnień. W spotkaniach prowadzonych przez pedagog Izabelę Pufal wzięło łącznie udział 70 gimnazjalistów.

 

MAJ

 

 • Dnia 6 maja 2015 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla rodziców w Przedszkolu w Głubczynie dotyczącą trudności wychowawczych.
 • Tego samego dnia (06.05.15 r.) psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła interwencję w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie dla rodzica i dziecka.
 • Również 6 maja 2015 roku we wszystkich klasach pierwszych Gimnazjum w Świętej zakończono realizację zajęć na podstawie programu „Saper, czyli jak rozminować agresję”. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal. Cykl zajęć obejmował sześć spotkań.
 • W dniach 8 i 15 maja uczniowie klas III a i II b Gimnazjum nr 2 w Złotowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych profilaktyce uzależnień. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal. Łącznie w spotkaniach brało udział 40 osób.
 • Dnia 19 maja 2015 roku rodzice uczniów klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie spotkali się z pedagog Izabelą Pufal. Spotkanie poświęcone było kształtowaniu właściwych zachowań dzieci. Uczestniczyło w nim 23 rodziców.
 • Tego samego dnia (19.05.2015 r.) psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla rodziców w Przedszkolu w Łąkiem dotyczącą rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz wspomagania rozwoju emocjonalnego dziecka.
 • 21 maja 2015 roku w ramach pracy w terenie pedagog Izabela Pufal odwiedziła Szkołę podstawową w Śmiardowie Krajeńskim. Spotkanie dotyczyło form współpracy w przyszłym roku szkolnym. Omówione zostały także bieżące problemy dotyczące pracy z dziećmi. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy pracownicy szkoły.
 • Dnia 25 maja 2015 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia w Gimnazjum nr 2 w Złotowie nt.: „Radzenie sobie ze stresem”. W zajęciach wzięły udział 24 osoby.
 • W maju pedagog Aleksandra Rzemykowska prowadziła dla uczniów klasy III Gimnazjum w Łąkie warsztaty z zakresu edukacji zawodowej. Spotkania dotyczyły procesu podejmowania przez młodzież decyzji zawodowych i dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. W zajęciach zatytułowanych „Wybór drogi zawodowej” uczestniczyło 13 uczniów. Czterogodzinne warsztaty były jednym ze sposobów, jakie realizuje szkoła w swoim programie wychowawczym w ramach zachęcania młodych ludzi do podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących ich rozwoju zawodowego.
 • 27 maja 2015 roku również w Gimnazjum w Łąkie odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną szkoły, na którym dyskutowano o problemie „Jak pracować z uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji”. Szkolenie prowadziła pedagog Aleksandra Rzemykowska. Tego samego dnia przeprowadzono spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych. Prelekcja dotyczyła sposobów rozwiązywania konfliktów w relacjach z dziećmi. Pedagog Aleksandra Rzemykowska zachęcała rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych w przyszłym roku szkolnym. Warsztaty „Jak słuchać żeby dzieci mówiły, jak mówić żeby słuchały” dają szansę na poprawę w relacjach z dziećmi.
 • W dniach 6 i 28 maja 2015 roku psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia w Gimnazjum nr 2 w Złotowie nt.: „Zaburzenia odżywiania – przyczyny, objawy, leczenie”. Udział w spotkaniach wzięli uczniowie klas I a, I b, I c oraz II a i III c.
 • 29 maja 2015 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wiśniewce zajęcia z bajkoterapii. Wzięły w nich udział dzieci z klasy pierwszej i drugiej. Zajęcia zatytułowane były „Jestem królem swoich pazurów. Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.” Celem spotkań było nabycie przez dzieci umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych odczuwanych w różnych sytuacjach, uczenia się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy oraz poznanie sposobów samokontroli.

 

CZERWIEC

 • Dnia 10 czerwca 2015 roku pedagog Izabela Pufal przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas II a i II b Gimnazjum w Radawnicy. W spotkaniach na temat „Mądrego podejmowania decyzji” uczestniczyło 35 uczniów.
 • Tego samego dnia (10.06.2015 r.) pedagog Katarzyna Szyszka spotkała się z uczniami klas pierwszych Gimnazjum w Radawnicy. W zajęciach na temat „Kto jest kim, czyli jak się uczyć?” wzięło udział 35 uczniów.
 • 15 czerwca 2015 roku uczniowie klasy II c Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie uczestniczyli w zajęciach na temat „Uczymy się rozpoznawać i oswajać różne stany emocjonalne”. W spotkaniu z pedagog Izabelą Pufal uczestniczyło 25 dzieci.
 • Dnia 17 czerwca 2015 roku pedagog Izabela Pufal spotkała się z uczniami I klasy zasadniczej szkoły zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida. W zajęciach dotyczących bezpiecznych wakacji wzięło udział 26 uczniów.
 • Następnego dnia (18.06.2015 r.) psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia na temat „Zaburzeń odżywiania”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 w Złotowie.
 • W dniach 23 i 24 czerwca pedagog – doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska prowadziła warsztaty „Poznaj siebie” dla dwóch klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie. Tematyka spotkań związana była z procesem podejmowania decyzji zawodowych. W zajęciach uczestniczyło 38 uczniów.