Działalność poradni rok szkolny 2013/2014

 • Dnia 19 września 2013 roku w Przedszkolu nr 4 w Złotowie pedagog Izabela Pufal przeprowadziła pogadankę dla rodziców na temat „Adaptacja dzieci młodszych w przedszkolu”. Przedstawiła i omówiła również ofertę Poradni z uwzględnieniem propozycji dotyczących bieżącego roku szkolnego. W spotkaniu wzięło udział 72 rodziców. Po części ogólnej pedagog spotkała się z grupą rodziców dzieci 5-letnich, by porozmawiać o podjęciu przez nie nauki w szkole w wieku 6 lat.
 • Dnia 23 września 2013 roku w Przedszkolu w Starej Wiśniewce psycholog Karolina Bajor przeprowadziła pogadankę dla rodziców na temat adaptacji dziecka w przedszkolu. W spotkaniu uczestniczyło 22 rodziców.
 • Pedagog Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła prelekcje dla uczniów Gimnazjum w Zakrzewie na temat stresu. W zajęciach uczestniczyło 178 uczniów wszystkich klas. Podczas spotkania przeprowadzono ankietę dotyczącą stresu w doświadczeniu uczniów. Po jej opracowaniu zebrane wyniki omówiono na kolejnych trzech spotkaniach z młodzieżą. Na potrzeby analizy wniosków przygotowano prezentację. Spotkania realizowano w dniach 24, 27 i 30 września 2013 roku.
 • Logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau we wrześniu 2013 roku przeprowadziła kontrolę wymowy w 10 szkołach i przedszkolach rejonu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie. W ramach przesiewowych badań logopedycznych została sprawdzona artykulacja 290 przedszkolaków (pięcio- i sześciolatków). Po zakończeniu badań wszyscy rodzice otrzymali pisemną informację o wymowie swojego dziecka.
 • We wrześniu 2013 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne. Badaniami objęte zostały dzieci 5- i 6- letnie z Przedszkoli nr 1, 2 i 4 w Złotowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Katolickich. Łącznie przebadano 294 dzieci, w tym 135 sześcioletnich i 159 pięcioletnich.
 • 3 października 2013 roku w Gimnazjum w Świętej rozpoczął się cykl zajęć opartych na podstawie programu profilaktyczno – edukacyjnego „Saper, czyli jak rozminować agresję”. W programie brali udział wszyscy uczniowie klas I w liczbie 65 osób. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal.
 • Tego samego dnia (3.10.2013r.) w Przedszkolu nr 2 w Złotowie odbyła się prelekcja dla rodziców na temat „Kształtowanie właściwych postaw dzieci” oraz „Gdy dziecko jest niegrzeczne…”. Spotkanie prowadziła pedagog Izabela Pufal. W spotkaniu wzięło udział 9 rodziców i 4 nauczycieli. Po prelekcji odbyły się konsultacje z nauczycielami przedszkola dotyczące pracy z dziećmi z różnymi trudnościami.
 • 10 października 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się spotkanie podsumowujące Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o zdrowie psychiczne”. Rozdano nagrody i wyróżnienia dla uczniów, których prace zostały najwyżej ocenione przez jury. Koordynatorem konkursu była pedagog Izabela Pufal.
 • Pedagog Katarzyna Szyszka dnia 11 października 2013 roku spotkała się z nauczycielami Przedszkola nr 1 w Złotowie w celu ustalenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci wykazujących trudności w edukacji przedszkolnej.
 • Dnia 17 października 2013 roku psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Katarzyna Szyszka odwiedziły dyrektorów i pedagogów szkół oraz przedszkola w Krajence w celu nawiązania współpracy z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • 22 października 2013 roku w Gimnazjum w Radawnicy psycholog Karolina Bajor oraz pedagog Aleksandra Rzemykowska uczestniczyły w spotkaniu poświęconym opracowaniu strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole.
 • Rodzice uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie dnia 24 października 2013 roku skorzystali z prelekcji przeprowadzonej przez pedagog Izabela Pufal na temat „U progu nowego etapu edukacyjnego”. W spotkaniu wzięło udział 8 rodziców.
 • 28 października 2013 roku pedagog Izabela Pufal gościła w Przedszkolu numer 3 w Złotowie w celu przeprowadzenia prelekcji dla rodziców na temat „Gdy dziecko jest niegrzeczne…”. W spotkaniu wzięły udział 33 osoby.
 • W październiku 2013 roku odbył się drugi cykl spotkań z uczniami Gimnazjum w Zakrzewie dotyczących problematyki stresu (Stres – co warto o nim wiedzieć). Prowadziła je pedagog Aleksandra Rzemykowska. Pierwsze zajęcia odbyły się 25 października i uczestniczyli w nich uczniowie klas III, następne 28 października dla uczniów klas II, a ostatnie 29 października dla uczniów klas I. Podczas spotkań pedagog omówiła wyniki wcześniej przeprowadzonej ankiety i płynące z nich wnioski.
 •  Dnia 13 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor oraz pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziły radę pedagogiczną szkoleniową nt. „Współpraca rodzic – nauczyciel, czyli jak budować skuteczną komunikację”. Wzięło w niej udział 25 nauczycieli.
 • Psycholog Karolina Bajor i pedagog Katarzyna Sadowska dnia 14 listopada 2013 roku odwiedziły Szkołę Podstawową w Sławianowie. Była to wizyta robocza u pani dyrektor w celu rozpoznania potrzeb placówki i uwzględnienia ich w pracy poradni.
 • Tego samego dnia pedagog Izabela Pufal odwiedziła Zespół Szkół w Świętej oraz Szkołę Podstawową w Kleszczynie. Celem spotkań było omówienie potrzeb szkół, przedstawienie oferty poradni oraz konsultacje dotyczący bieżących spraw placówek.
 • Dnia 15 listopada 2013 roku w Gimnazjum nr 2 w Złotowie uczniowie klas I a, I b, II b i II c brali udział w zajęciach na temat „Jak nie ulegać presji rówieśników i mediów”. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal. Skorzystało z nich łącznie 66 osób.
 • Uczniowie klas II Gimnazjum w Radawnicy dnia 15 listopada rozpoczęli cykl zajęć opartych na podstawie programu profilaktyczno – edukacyjnego „Saper, czyli jak rozminować agresję”. Prowadzi je pedagog Izabela Pufal. Bierze w nich udział łącznie 38 uczniów. Zakończenie zajęć planowane jest w grudniu.
 • W sobotę 16 listopada 2013 roku odbył się Dzień Otwarty Poradni. Była to dodatkowa okazja do skorzystania z konsultacji i porad specjalistów.
 • Dnia 20 listopada 2013 roku w Przedszkolu nr 1 w Złotowie logopeda Marta Gordon przeprowadziła prelekcję dla rodziców na temat „Profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci 5- i 6- letnich. Program wspierania rozwoju mowy w praktyce.” W spotkaniu uczestniczyli rodzice i wychowawcy dzieci 5- i 6- letnich. Po zakończonej prelekcji rodzice korzystali z indywidualnych konsultacji.
 • 21 listopada 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla uczniów z problemami emocjonalnymi. Wzięło w nim udział 5 osób. Spotkania prowadzą psycholog Karolina Bajor i pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Dnia 26 listopada 2013 roku w Przedszkolu w Podróżnej oraz 27 listopada w Przedszkolu w Głubczynie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła pogadankę dla rodziców na temat „Trudności w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • W listopadzie pedagog Katarzyna Szyszka uczestniczyła w spotkaniach organizowanych na terenie szkół w sprawach dotyczących wskazanych uczniów. Odbyły się one w Gimnazjum 1 w Złotowie (z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i rodzicami) oraz w Gimnazjum w Zakrzewie (z dyrektorem, pedagogiem szkolnym i rodzicami).
 • Pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła w listopadzie zajęcia warsztatowe dla uczniów czterech klas II Gimnazjum w Krajence na temat „Jak uczyć się skutecznie i efektywnie”. Wzięło w nich udział 90 osób.
 • 2 grudnia 2013 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła pogadankę dla rodziców Przedszkola w Krajence na temat „Jak kształtować właściwe zachowania u dzieci – określanie norm, zasad i granic w wychowaniu, budowanie konsekwencji rodzicielskiej”. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.
 • Dnia 3 grudnia 2013 roku uczniowie klas III a i II c Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie uczestniczyli w zajęciach na temat „Mądre podejmowanie decyzji”. Łącznie w obu klasach były 54 osoby. Następnie uczniowie klasy II a wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień (21 osób). Zajęcia przeprowadziła pedagog Izabela Pufal.
 • Następnego dnia (4.12.2013r.) na terenie poradni odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej. Dotyczyło ono dostosowania wymagań edukacyjnych u uczniów z dysleksją rozwojową i obniżonymi możliwościami intelektualnymi. W spotkaniu prowadzonym przez psycholog Karolinę Bajor i pedagog Katarzynę Szyszka wzięło udział 5 nauczycieli.
 • Dnia 9 grudnia 2013 roku na terenie poradni psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Katarzyna Sadowska przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli złotowskich szkół na temat dostosowania wymagań edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej. W spotkaniu uczestniczyło 14 nauczycieli.
 • 11 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krajence pedagog Katarzyna Szyszka służyła pomocą w postaci konsultacji dla nauczycieli i rodziców. Skorzystało z nich 8 osób.
 • Tego samego dnia (11.12.2013r.) pedagog Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła spotkanie organizacyjne z udziałem rodziców wyrażających chęć uczestniczenia w warsztatach „Jak mówić, żeby dzieci słuchały; jak słuchać, żeby dzieci mówiły”. Odbyło się ono w Zespole Szkół w Świetej.
 • Również 11 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół w Lipce odbyła się Rada Szkoleniowa dla nauczycieli na temat „Jak intepretować opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej – uczeń w świetle diagnozy psychologiczno – pedagogicznej”. Spotkanie prowadziły psycholog Karolina Bajor i pedagog Izabela Pufal. Wzięło w nim udział 27 nauczycieli.
 • Dnia 12 grudnia 2013 roku w Przedszkolu Nr 2 w Złotowie odbyło się spotkanie psychologa Jadwigi Baryckiej z dyrektorem przedszkola, panią Jolantą Kurowską. Dotyczyło ono problemów wychowawczych i dydaktycznych pojawiających się w pracy z dziećmi.
 • Tego samego dnia (12.12.2013r.) w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie pedagog Katarzyna Sadowska była z wizytą roboczą u pani dyrektor w celu rozpoznania potrzeb placówki i uwzględnienia ich w pracy poradni.
 • Dnia 16 grudnia 2013 roku na terenie poradni odbyło się szkolenie dla nauczycieli gimnazjum dotyczące dostosowanie wymagań edukacyjnych. Spotkanie prowadziły psycholog Karolina Bajor i pedagog Aleksandra Rzemykowska.
 • 17 grudnia 2013 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie w klasach I –III zajęcia dotyczące kształtowania umiejętności społecznych nt. „Współpraca się opłaca”.
 • Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Zakrzewie w liczbie 69 osób uczestniczyli w zajęciach na temat „Uczymy się rozpoznawać i oswajać różne stany emocjonalne”. Przeprowadziła je pedagog Izabela Pufal. Zajęcia odbyły się 18 grudnia 2013 roku.
 • Tego samego dnia (18.12.2013r.) na terenie poradni odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w szkole podstawowej. Dotyczyło ono problematyki dostosowania wymagań. W spotkaniu prowadzonym przez psycholog Karolinę Bajor i pedagog Katarzynę Szyszka wzięło udział 7 osób.
 • Również 18 grudnia 2013 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji zawodowej dla 28 uczniów klasy III gimnazjum w Radawnicy. Tematem spotkania był „Wybór drogi zawodowej”.
 • Dnia 19 grudnia 2013 roku w I LO w Złotowie odbyło się spotkanie dla uczniów klas III z pedagogiem Aleksandrą Rzemykowską. W zajęciach na temat „Jak sobie radzić ze stresem przed maturą” wzięło udział 106 osób. Podczas spotkania pedagog odpowiadała na pytania uczniów zebrane wcześniej przez pedagoga szkolnego, panią Dorotę Gała.
 • 5 i 19 grudnia 2013 roku nauczyciele CKZiU skorzystali ze szkolenia na temat „Dostosowanie wymagań edukacyjnych na różnych poziomach nauczania”. Prowadziły je psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Izabela Pufal. Łącznie wzięło w nich udział 20 nauczycieli.
 • W dniach 7 i 8 stycznia 2014 roku uczniowie klas II c i III a ZSE w Złotowie w liczbie 51 osób wzięli udział w zajęciach dotyczących stresu („Jak sobie radzić ze stresem”). Prowadziła je pedagog Izabela Pufal.
 • Dnia 13 stycznia 2014 roku na terenie poradni psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Katarzyna Sadowska przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Lipki, Śmiardowa, Łąkie, Zakrzewa i Starej Wiśniewki na temat dostosowania wymagań edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Tego samego dnia (13.01.2014r.) klasa I Technikum Informatycznego ZSE w Złotowie uczestniczyła w zajęciach na temat „Mądre podejmowanie decyzji”. Z pedagog Izabelą Pufal spotkało się 21 osób.
 • Dnia 14 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotowie psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę dla uczniów klas I i III na temat „Jak rozwiązywać konflikty wśród rówieśników, aby nie dochodziło do przemocy”. W spotkaniu uczestniczyło 43 uczniów.
 • 15 stycznia 2014 roku odbyły się zajęcia dla uczniów klasy II liceum o profilu obrona narodowa w CKZiU w Krajence na temat „Odpowiedzialność, dorosłość. Mądre podejmowanie decyzji”. Zajęcia trwały 2 godziny lekcyjne. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal i wzięło w nich udział 26 uczniów.
 • Dnia 16 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę dla rodziców na temat „Źródła konfliktu w rodzinach na różnych etapach życia”. Psycholog przedstawiła i omówiła również ofertę poradni z uwzględnieniem propozycji dotyczących bieżącego roku szkolnego. W spotkaniu wzięło udział 16 rodziców. Po części ogólnej psycholog spotkała się z chętnymi rodzicami uczniów, by porozmawiać o problemach z nastolatkami. Tego samego dnia rodzice uczniów klasy IIIa ZSE w Złotowie wysłuchali prelekcji na temat „Jak pomóc dziecku nie pić alkoholu”. W spotkaniu z pedagog Izabelą Pufal uczestniczyło 16 osób.
 • W styczniu pracownicy poradni odwiedzili z wizytą roboczą niektóre szkoły z terenu swojego działania. I tak pedagog Aleksandra Rzemykowska 6 stycznia była w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakrzewie, a Katarzyna Sadowska 16 stycznia w Szkole Podstawowej w Śmiardowie Złotowskim. Celem spotkań było rozpoznanie potrzeb placówek i uwzględnienie ich w pracy poradni.
 • Dnia 17 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Zakrzewia psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę dla uczniów klas VI i V na temat „Jak rozwiązywać konflikty wśród rówieśników, aby nie dochodziło do przemocy”. W spotkaniu uczestniczyło 43 uczniów.
 • Nauczyciele I LO i ZSE w Złotowie w dniach 9 i 23 stycznia wzięli udział w szkoleniu na temat „Dostosowanie wymagań edukacyjnych na różnych poziomach nauczania”. Prowadziły je psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Izabela Pufal. Łącznie wzięło w nich udział 18 nauczycieli.
 • 23 stycznia 2014 roku pedagog Aleksandra Rzemykowska uczestniczyła w części szkoleniowej obrad Rady Pedagogicznej w Gimnazjum w Świętej i omawiała temat „Techniki uczenia się”. Pedagog zaprezentowała również literaturę dotyczącą poruszanej problematyki oraz możliwości szkoleń w tym zakresie.
 • 28 stycznia w Szkole Podstawowej w Świętej odbyła się prelekcja dla rodziców na temat „Motywowanie dzieci do nauki. Jak mądrze pomagać przy odrabianiu zadań domowych”. Prowadziła je pedagog Izabela Pufal.
 • Tego samego dnia (28.01.2014r.) pedagog Aleksandra Rzemykowska rozpoczęła spotkania z uczniami klas III Gimnazjum Nr 1 w Złotowie w ramach edukacji zawodowej i przeprowadziła zajęcia w formie warsztatów z 25 uczniami. Tematem spotkania był „Wybór drogi zawodowej”. W dniach 29 – 31 stycznia zrealizowano kolejne zajęcia.
 • 30 stycznia uczniowie klas III Gimnazjum w Krajence w liczbie 76 osób uczestniczyli w zajęciach na temat „Jak nie ulegać presji rówieśników” prowadzonych przez pedagog Izabelę Pufal.
 • 30 stycznia rodzice uczniów Gimnazjum w Świętej wysłuchali prelekcji pedagog Izabeli Pufal na temat „Jak pomóc dziecku w odrabianiu zadań domowych”. Po prelekcji chętni rodzice skorzystali z konsultacji z pedagogiem.
 • Dnia 31 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie logopeda Marta Gordon przeprowadziła zajęcia grupowe z uczniami klasy pierwszej szkoły podstawowej na temat „Zabawy ze słowem, ruchem, dźwiękiem. Od ćwiczenia do pięknego mówienia”. W zajęciach wzięło udział 21 dzieci.
 •  Dnia 17 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie logopeda Marta Gordon przeprowadziła zajęcia grupowe z uczniami klasy pierwszej na temat „Zabawy ze słowem, ruchem, dźwiękiem. Od ćwiczenia do pięknego mówienia”. W zajęciach wzięło udział 20 dzieci.
 • Tego samego dnia (17.02.2014) w Przedszkolu nr 2 w Złotowie psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę dla dzieci na temat „Jak umiejętnie się bawić, aby nie dochodziło do konfliktów”. W spotkaniu wzięło udział 86 przedszkolaków.
 • 18 lutego 2014 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy trzeciej i klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie poświęcone kształtowaniu umiejętności społecznych.
 • Również tego dnia (18.02.2014) w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę dla uczniów klasy IV i V na temat „Jak umiejętnie współpracować, aby nie dochodziło do konfliktów”. W zajęciach wzięło udział 52 uczniów.
 • Z kolei 19 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Sławianowie psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę dla rodziców na temat „Mój komputer. Internet i Ja, czyli zyski, straty, zagrożenia”. W spotkaniu uczestniczyło 48 rodziców.
 • Także 19 lutego 2014 roku na terenie poradni odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych na temat dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów humanistycznych. Poprowadziły je psycholog Karolina Bajor i pedagog Katarzyna Szyszka.
 • W dniach 17, 19 i 21 lutego 2014 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła trzy spotkania z grupą sześciolatków w Przedszkolu Katolickim w Złotowie. Dwa z nich były spotkaniami bajkoterapeutycznymi. Pierwsze przebiegało pod hasłem „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, natomiast drugie – „Nikt nie jest lepszy od nikogo”. Na trzecim spotkaniu dzieci brały udział w grupowych zajęciach logopedycznych. Celem tych zajęć była stymulacja rozwoju mowy dzieci, usprawnianie pracy aparatu artykulacyjnego, oddechowego, fonacyjnego oraz pobudzanie do komunikacji werbalnej.
 • W dniach 20 – 21 lutego 2014 roku logopeda Marta Gordon przeprowadziła zajęcia logopedyczne w trzech grupach oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Świętej na temat „Zabawy ze słowem, ruchem, dźwiękiem. Od ćwiczenia do pięknego mówienia”. W zajęciach wzięły udział dzieci 3 – , 4- , 5 – i 6 – letnie.
 • Dnia 20 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami dotyczące kształtowania umiejętności społecznych. Zajęcia odbyły się w grupie przedszkolnej 5-, 6- latków oraz w klasach I, II i IV szkoły podstawowej.
 • 21 lutego 2014 roku w Przedszkolu nr 2 w Złotowie psycholog Jadwiga Barycka brała udział w spotkaniu z rodzicami, którego tematem była „Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego”. W spotkaniu wzięło udział 36 rodziców.
 • Tego samego dnia (21.02.2014) w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę dla uczniów klasy VI na temat „Jak umiejętnie współpracować, aby nie dochodziło do konfliktów”. W spotkaniu wzięło udział 49 uczniów.
 • Dnia 22 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Radawnicy i Górznej psycholog Jadwiga Barycka brała udział w spotkaniach z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Miały one charakter konsultacji dotyczących problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 • 24 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie w klasie I technikum psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami nt. „Jak uczyć się efektywnie”.
 • Następnego dnia (25.02.2014) w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami trzech klas szkoły podstawowej nt.: „Jak uczyć się efektywnie”.
 • W dniach 24, 26 i 27 lutego 2014 roku pedagog Katarzyna Szyszka uczestniczyła w spotkaniach w Przedszkolach nr 1 i 4 w Złotowie oraz Przedszkolach w Głubczynie i Krajence na temat gotowości szkolnej 6- latków. W spotkaniach tych uczestniczyli rodzice dzieci 6- letnich, dyrektorzy i nauczyciele przedszkolni, dyrektorzy szkół podstawowych oraz przedstawiciel delegatury Kuratorium Oświaty.
 • 27 lutego 2014 roku pedagog Katarzyna Sadowska uczestniczyła w spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola w Zakrzewie. Dotyczyło ono tematyki sześciolatków w szkole.
 • Dnia 28 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami klas I i II gimnazjum dotyczące integracji w grupie rówieśniczej, kształtowania umiejętności społecznych oraz efektywnego uczenia się.
 • Pedagog Aleksandra Rzemykowska przeprowadziła w lutym 2014 roku warsztaty zawodoznawcze w dwóch klasach trzecich Gimnazjum nr 2 w Złotowie (45 osób) oraz w klasie trzeciej Gimnazjum w Łąkiem (15 osób). Oprócz tego w ramach edukacji zawodowej odbyły się także spotkania z uczniami klas drugich Gimnazjum nr 2 w Złotowie. Wzięło w nich udział 62 uczniów.
 • W lutym 2014 roku logopeda Katarzyna Horeczy- Grunau przeprowadziła badania wymowy dzieci 3- i 4- letnich w przedszkolach złotowskich (nr 2 i 4), Publicznym Przedszkolu w Zakrzewie oraz oddziałach przedszkolnych szkół w Radawnicy, Górznej i Stawnicy.
 • W tym samym czasie logopeda Marta Gordon przeprowadziła logopedyczne badania przesiewowe mowy dzieci 4 – letnich z Przedszkola nr 1 w Złotowie, dzieci 3-, 4- i 5 – letnich z Przedszkola w Świętej oraz uczniów klas I z Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Świętej. Łącznie przebadano 116 dzieci, w tym 71 dzieci w wieku przedszkolnym i 45 w wieku wczesnoszkolnym.
 • W dniu 4 marca 2014 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie w klasach III i V Szkoły Podstawowej psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami na temat kształtowania umiejętności społecznych oraz radzenia sobie ze złością.
 • Dnia 12 marca 2014 roku uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Świętej uczestniczyli w zajęciach nt. „Komunikacja i mediacja w grupie rówieśniczej”. Przeprowadziła je psycholog Karolina Bajor.
 • Tego samego dnia (12.03.2014r.) w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła Radę Pedagogiczną szkoleniową poświęconą tematowi „Dziecko z zaburzeniami rozwoju w szkole i przedszkolu”.
 • Również 12 marca 2014 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła pogadankę dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Świętej na temat „Jak uczyć się skutecznie i efektywnie”. W spotkaniu wzięło udział 18 osób.
 • Dnia 19 marca 2014 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła Radę Pedagogiczną szkoleniową dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kleszczynie. Tematem szkolenia był „Uczeń w świetle opinii psychologiczno – pedagogicznej – jak interpretować opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej”. Wzięło w nim udział 14 osób.
 • W dniach 20, 21 i 24 marca 2014 roku uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Lipce brali udział w warsztatach z zakresu orientacji zawodowej. Spotkania pod nazwą „Wybór drogi zawodowej” prowadziła pedagog Aleksandra Rzemykowska.
 • W dniu 26 marca 2014 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła prelekcję dla rodziców dotyczącą współpracy ze szkołą.
 • Tego samego dnia (26.03.2014r.) uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pedagog Katarzynę Szyszka. W spotkaniu poświęconym skutecznemu i efektywnemu uczeniu się brały udział 24 osoby.
 • Dnia 10 kwietnia 2014 roku pedagog Izabela Pufal gościła z wizytą roboczą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Norwida w Złotowie. Spotkanie z paniami wicedyrektor i pedagog poświęcone było omówieniu form współpracy obu placówek oraz przybliżeniu oferty poradni.
 • W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kleszczynie w klasach IV, V i VI psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami nt. „Cyberprzemoc, czyli jak sobie radzić w wirtualnym świecie”.
 • Dnia 29 kwietnia 2014 roku w Przedszkolu nr 4 w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci 6 – letnich. Różne aspekty gotowości szkolnej omawiała pedagog Izabela Pufal, odpowiadając przy tym na pytania i wątpliwości zgłaszane przez rodziców.
 • Tego samego dnia (29.04.2014r.) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami nt. „Jak uczyć się efektywnie”.
 • Również 29 kwietnia 2014 roku psycholog Karolina Bajor oraz pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lipce na temat „Dyskalkulia, przyczyny i metody pracy z uczniem z dyskalkulią”. W spotkaniu wzięło udział 4 nauczycieli.
 • W kwietniu 2014 roku rozpoczęły się zajęcia z zakresu psychoedukacji dla grupy rodziców z Przedszkola nr 4 w Złotowie. Warsztaty „Jak słuchać, żeby dzieci mówiły; jak mówić ,żeby dzieci słuchały” prowadzone są przez pedagog Aleksandrę Rzemykowską. W zajęciach uczestniczy 10 osób.
 •  W dniu 15 maja 2014 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy z powiatu złotowskiego. Jego celem było omówienie sposobów pomocy uczniom z dysleksją.
 • W dniach od 16 do 21 maja 2014 roku 119 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie brało udział w zajęciach warsztatowych „Poznaj siebie”. Spotkania realizowane w ramach edukacji zawodowej prowadziła pedagog i doradca zawodowy Aleksandra Rzemykowska.
 • Dnia 29 maja 2014 roku zakończyła swoje spotkania grupa wsparcia dla uczniów, prowadzona przez psycholog Karolinę Bajor i pedagog Katarzynę Szyszkę. Uczestnikami zajęć była młodzież gimnazjalna oraz ze szkół ponadgimnazjalnych w liczbie 5 osób. Program „Ja, ty, my – grupa wsparcia dla młodzieży” został zrealizowany w okresie od listopada do maja roku szkolnego 2013/2014.
 • W maju kontynuowane były zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 4 w Złotowie. Spotkania odbywały się w ramach warsztatów „Jak mówić, żeby dzieci słuchały; jak słuchać, żeby dzieci mówiły”. Prowadziła je pedagog Aleksandra Rzemykowska.
 • Dnia 4 czerwca 2014 roku uczniowie klasy I, II i III Szkoły Podstawowej w Świętej uczestniczyli w zajęciach na temat „Uczymy się rozpoznawać i oswajać różne stany emocjonalne”. W spotkaniu z pedagog Izabelą Pufal wzięły udział 64 osoby. Następnie uczniowie klasy V w liczbie 20 osób uczestniczyli w zajęciach pod nazwą „Jak nie ulegać presji rówieśników i mediów”.
 • 6 czerwca 2014 roku na terenie poradni odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli i pedagogów dotyczące Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Dyrektor Anna Michalska i pedagog Izabela Pufal omówiły szczegóły związane z konkursem, odpowiedziały na pytania uczestników spotkania oraz zachęciły do promocji konkursu w szkołach i placówkach.
 • W dniu 17 czerwca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Świętej psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia z uczniami trzech klas II nt. „Komunikacja i mediacje w grupie rówieśniczej”.