Działalność poradni rok szkolny 2011/2012

 • We wrześniu 2011 roku logopeda Aldona Winiarska przeprowadziła badania przesiewowe dzieci 5- i 6- letnich. Badaniami objęte zostały dzieci z czterech przedszkoli. W przedszkolu w Krajence przebadanych zostało 78 dzieci, w tym 30 dzieci sześcioletnich i 48 pięcioletnich. W przedszkolu w Zalesiu przebadano 19 dzieci, w tym dzieci 7 sześcioletnich i 12 pięcioletnich. W przedszkolu przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie badaniem logopedycznym objęto 32 dzieci, w tym 14 sześcioletnich i 18 pięcioletnich. Natomiast w przedszkolu w Głubczynie przebadanych zostało 3 dzieci sześcioletnich i 2 pięcioletnich.
 • W klasie III Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie logopeda Aldona Winiarska prowadzi zajęcia z bajkoterapii. Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Pierwsze poświęcone było mobilizowaniu uczniów do budowania pozytywnego obrazu siebie, poczucia godności i wzmacnianiu wiary we własne możliwości. Na drugim dzieci zastanawiały się, jakie są cechy dobrego przyjaciela oraz jakie prawa i obowiązki mamy wobec przyjaciół. Spotkania te są kontynuacją zajęć, które odbywały się w poprzednim roku szkolnym.
 • We wrześniu 2011 roku na terenie przedszkoli – w Dolniku, Skórce, Złotowie (Przedszkola nr 1 i 4), Sławianowie, Radawnicy oraz Starej Wiśniewce – zostały przeprowadzone przez logopedę Martę Gordon przesiewowe badania logopedyczne mające na celu wyłonienie dzieci z zaburzeniami mowy. Przebadanych zostało łącznie 255 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Wśród przebadanych dzieci u 126 (tj. 49,41 %) zdiagnozowano wady wymowy. W grupie dzieci 6 – letnich (128 przebadanych) wady wymowy rozpoznano u 57,81 % z nich, natomiast wśród dzieci 5 – letnich (127 przebadanych) nieprawidłowości w wymowie stwierdzono u 52 dzieci (40,94 %). Rodzice przebadanych dzieci otrzymali informacje zwrotne nt. stanu mowy swoich dzieci wraz z zaleceniem udania się do logopedy w przypadku zdiagnozowanej u dziecka wady wymowy.
 • We wrześniu 2011 roku w Przedszkolu nr 2 w Złotowie, Publicznym Przedszkolu w Zakrzewie, Przedszkolu w Podróżnej oraz w Oddziałach Przedszkolnych znajdujących się w następujących szkołach podstawowych: SP w Kleszczynie, SP w Górznej, SP w Świętej, SP w Śmiardowie Złotowskim, SP w Stawnicy oraz SP w Głubczynie Szkoła Filialna w Śmiardowie Krajeńskim została przeprowadzona kontrola wymowy dzieci 5- i 6- letnich. W ramach przesiewowych badań logopedycznych logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau sprawdziła artykulację u 234 przedszkolaków. Po zakończeniu badań rodzice otrzymali pisemną informację dotyczącą wymowy ich dziecka.
 • W dniach 9, 15 i 22 września 2011 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone na podstawie programu „Poznaj siebie”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas IV Technikum Ekonomicznego oraz klasy IV Technikum Informatycznego. Spotkania trwały 2 godziny lekcyjne. Ich celem było poszerzenie samoświadomości uczniów w obszarach związanych z wyborem zawodu i planowaniem dalszego kształcenia. Zajęcia prowadziły psycholog Karolina Bajor, pedagog Katarzyna Szyszka i pedagog Izabela Pufal.
 • 20 września 2011 roku podczas zebrania dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 2 w Złotowie psycholog Jadwiga Barycka przeprowadziła pogadankę na temat „Moje dziecko jest przedszkolakiem”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele przedszkola oraz 64 rodziców.
 • W dniu 22 września 2011 roku nauczyciele oraz rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i przedszkola w Stawnicy wzięli udział w spotkaniu z pracownikami poradni psychologiem Karoliną Bajor i pedagogiem Katarzyną Sadowską. Celem spotkania było przedstawienie zadań poradni oraz oferty na rok szkolny 2011/2012, a także zachęcenie do korzystania z usług placówki.
 • 30 września 2011 roku uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Kleszczynie wzięli udział w zajęciach dotyczących efektywnego uczenia się prowadzonych przez pedagog Izabelę Pufal i psycholog Darię Owczarzak. Dzieci z zaangażowaniem współpracowały z prowadzącymi, dzieliły się swoimi trudnościami i z uwagą słuchały udzielanych im porad i wskazówek. Uczniowie wyrazili chęć i potrzebę ponownego spotkania. Informacja ta została przekazana Pani Dyrektor, która postanowiła zaprosić pracowników poradni w II semestrze. W zajęciach wzięło udział 49 uczniów i 3 nauczycieli
 • Na przełomie września i października 2011 roku 75 uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie zostało przebadanych pod kątem poprawności artykulacyjnej. Wizyta logopedy Katarzyny Horeczy – Grunau w szkole była również okazją do indywidualnych konsultacji z wychowawcami tychże klas.
 • W dniu 7 października 2011 roku psycholog Karolina Bajor i pedagog Izabela Pufal przeprowadziły zajęcia integracyjne dla uczniów dwóch pierwszych klas Gimnazjum w Zakrzewie. Młodzież przebywała właśnie na biwaku w Stebionku, w związku z czym zajęcia odbywały się w atrakcyjniejszych niż szkolne okolicznościach, co dodatkowo motywowało uczestników do zaangażowania i zabawy. Przeprowadzone zajęcia odegrały również poniekąd rolę pomocy merytorycznej dla wychowawców klas, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z pracą w szkole i chętnie rozwijali swoje umiejętności wychowawcze. W spotkaniu wzięło udział 42 uczniów.
 • 21 października 2011 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia integracyjne w pierwszej klasie gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie. Wzięło w nich udział 19 uczniów. Podobne zajęcia odbyły się w dwóch pierwszych klasach Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie, w których wzięło udział 65 osób.
 • Dnia 27 października 2011 roku w Przedszkolu nr 3 w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami, w którym gościnnie udział brały pracownice poradni. Psycholog Daria Owczarzak przeprowadziła prelekcję na temat „Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym”, natomiast pedagog Izabela Pufal na temat „Rola rodziców w kształtowaniu zachowań dzieci”. W spotkaniu wzięło udział 63 rodziców oraz pracownicy pedagogiczni przedszkola.
 • W październiku 2011 roku psycholog Jadwiga Barycka została powołana do interdyscyplinarnego zespołu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy. Spotkania zespołu odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • W okresie od października do grudnia 2011 roku realizowany był program profilaktyczny pt. „Moje życie – mój wybór” w klasie III gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie. Program obejmował 11 spotkań z młodzieżą. Tematyka dotyczyła m.in. poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, tworzenia systemu wartości, wyboru zawodu, rozpoznawaniem zagrożeń współczesnego świata i radzenia sobie z nimi. Zajęcia prowadziła autorka programu, psycholog Karolina Bajor.
 • 17 listopada 2011 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla nauczycieli na temat „Dysleksja rozwojowa – obserwacja, diagnoza, terapia”. Prelekcję dla 15 nauczycieli przeprowadziła pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Rodzice uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Kleszczynie i Świętej wzięli udział w prelekcji nt. „Rola zadania domowego w procesie edukacyjnym i wychowawczym w kontekście odpowiedzialności rodziców”. Spotkanie w Kleszczynie odbyło się 17 listopada 2011 roku i wzięło w nim udział 41 rodziców, natomiast w Świętej 1 grudnia 2011 roku i uczestniczyło w nim 110 osób. Wizyta pedagoga Izabeli Pufal i psychologa Darii Owczarzak w szkole była również okazją do indywidualnych rozmów rodziców z pracownikami poradni, które miały miejsce po spotkaniu ogólnym. Psycholog Daria Owczarzak brała udział w jednym ze spotkań (w Kleszczynie).
 • 24 listopada 2011 roku przedstawiciel poradni, pedagog Izabela Pufal, brała udział w spotkaniu nt. „ Dzieci i młodzież z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego”. Spotkanie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych placówek i instytucji zajmujących się oświatą i pomocą społeczną. Celem spotkania była diagnoza funkcjonowania dzieci i młodzieży z grup ryzyka w różnych kategoriach rozwojowych i społecznych.
 • Od 1 grudnia 2011 roku na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie działa grupa wsparcia dla rodziców uczniów z dysleksją rozwojową. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, w czwartki. Prowadzi je pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Od 5 grudnia 2011 roku przez okres trzech tygodni prowadzone były raz w tygodniu (co poniedziałek) warsztaty „Zachowanie uczniów w różnych sytuacjach życia codziennego, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie mediacji”. W warsztatach brali udział wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy VI Szkoły Podstawowej w Górznej. Szkoła uczestnicy w programie dotyczącym przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Od stycznia 2012 roku przeprowadzone zostaną warsztaty w pozostałych klasach. Zajęcia te są prowadzone w ramach współpracy przez pracownika poradni psychologa Jadwigę Barycką.
 • 5 stycznia 2012 roku w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Świętej zakończono realizację zajęć prowadzonych na podstawie programu profilaktyczno – wychowawczego „Saper, czyli jak rozminować agresję”. Adaptacją programu objęte były klasy pierwsze. Razem w zajęciach uczestniczyło 46 uczniów. Pierwsze spotkanie odbyło się 4 listopada 2011 roku. W każdej klasie zrealizowano sześć jednostek lekcyjnych. Zajęcia prowadziła pedagog Izabela Pufal.
 • W dniach 19 – 21 marca 2012r. pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła zajęcia z uczniami klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie na temat „Relacje z ludźmi”.
 • Dnia 12 kwietnia 2012r. w Przedszkolu nr 2 w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami nt. „Jak poprawić komunikację z dzieckiem i poradzić sobie z trudnościami wychowawczymi”. Pogadankę przeprowadziła pedagog Izabela Pufal. W spotkaniu udział wzięło 15 rodziców. Było ono zorganizowane dla chętnych, widzących potrzebę pogłębienia wiedzy dotyczącej problematyki wychowania dzieci.
 • Uczniowie maturalnej klasy IIIc I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie dnia 13 kwietnia 2012r. uczestniczyli w zajęciach poświęconych możliwościom radzenia sobie ze stresem. Celem spotkania, przeprowadzonego przez pedagog Izabelę Pufal, było przedstawienie sposobów zmniejszania stresu w kontekście zbliżającego się egzaminu maturalnego. W zajęciach wzięło udział 18 uczniów.
 • Dnia 16 kwietnia 2012 r. psycholog Daria Owczarzak przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Radawnicy zajęcia nt.: „Jak być asertywnym i nie poddawać się manipulacji innych osób”, w których uczestniczyło 28 uczniów klasy IV i 25 uczniów klasy V.
 • 23 maja 2012r. w Gimnazjum nr 2 w Złotowie odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów klas I i II nt. „Nastolatek – jak z nim przetrwać” prowadzona przez psychologa Karolinę Bajor. W spotkaniu udział wzięło 29 rodziców.
 • 23 maja 2012 r. odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci klas I i III Gimnazjum nr 2 w Złotowie nt.: „10 rozmów, które każdy powinien przeprowadzić ze swoim dzieckiem”. Pogadanka była zorganizowana na wywiadówce szkolnej, poprowadziła ją psycholog Daria Owczarzak. Wzięło w niej udział 25 rodziców.
 • 26 czerwca 2012r. psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy drugiej technikum Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Tematem spotkania była komunikacja interpersonalna i wzmacnianie umiejętności asertywnych. Uczestniczyło w nim 15 osób.