PROCEDURA DIAGNOZY UCZNIA

 w  Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie

 

 1. Podstawą rozpoczęcia postępowania diagnostycznego jest własnoręcznie wypełniony wniosek przez rodziców lub prawnych opiekun o przeprowadzenie badań /psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego/, lub udziału ucznia w terapii, który składa się w sekretariacie Poradni.

 

 1. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej poradni i  w sekretariacie Poradni.

 Od opiekuna prawnego wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki.

 

 1. Na każdym wniosku pracownik sekretariatu odnotowuje datę wpłynięcia.

 

 1. Wnioski są analizowane przez dyrektora, który wyznacza pracowników – specjalistów odpowiedzialnych za przeprowadzenie diagnozy.

 

 1. Diagnosta odbiera od pracownika administracji druk wniosku  i zakłada dokumentację zawierającą dane dziecka w formie Karty Indywidualnej.

 

 1. Powiadomienie wnioskodawcy o terminie diagnozy następuje poprzez przekaz osobisty rodzicowi/opiekunowi prawnemu, telefonicznie, lub w szczególnych przypadkach przez placówkę, do której uczęszcza dziecko.

 

 1. Podczas pierwszego spotkania diagnostycznego z rodzicem/opiekunem prawnym, przeprowadzony jest szczegółowy wywiad oraz obserwacja zachowań dziecka, które stanowią  podstawę doboru rodzaju czynności diagnostycznych oraz metod, technik i narzędzi badawczych.

 

 1. Specjalista pozyskuje od rodzica załączone dokumenty  i przekazuje do sekretariatu w celu potwierdzenia ich wpłynięcia, są to:
 • dokumentacja medyczna
 • opinia ze szkoły o funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym dziecka
 • świadectwo szkolne
 • inne dokumenty.

 

 1. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie posiada w dniu badania odpowiedniej dokumentacji, wypełnia pisemne oświadczenie o konieczności dostarczenia jej do Poradni w celu pogłębienia diagnozy i wydania odpowiedniej opinii.

 

 1. W dniu wizyty specjalista wykonuje badanie, aby dokonać diagnozy zgłoszonego problemu.

 

 1. Specjalista może dokonywać diagnozy na kilku spotkaniach, szczególnie kiedy jest podejrzenie autyzmu lub innych niepełnosprawności.

 

 1. W badaniach diagnostycznych wykorzystuje się standaryzowane testy i narzędzia będące w rejestrze Poradni.

 

 1. Po wizycie specjalista udziela rodzicowi/opiekunowi prawnemu informacji pozyskanej na podstawie badania oraz obserwacji zachowań dziecka, udziela wskazówek, formułuje także zalecenia adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia.

 

 1. Specjalista może zaproponować rodzicom inne dostępne w poradni formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       Informuje również o celu, jaki zamierza osiągnąć po zastosowaniu tych form pomocy.

 

 1. Jeśli osoba uprawniona zgłaszająca problem wyraża zgodę na podjęcie dalszych działań, to na wniosku zaznacza się typ działań, o jakie poszerzona zostanie diagnoza.

 

 1. Pracownik sekretariatu przekazuje osobiście lub telefonicznie rodzicowi/opiekunowi prawnemu termin następnego spotkania z kolejnym specjalistą.

 

 1. Badanie kończy się ustaleniem diagnozy i jeśli zachodzi taka potrzeba, ustaleniem planu i terminu terapii.

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia terapii jest podpisanie przez osobę upoważnioną umowy terapeutycznej.

 

 1. Działania diagnostyczne i terapie są dokumentowane i gromadzone w Karcie Indywidualnej ucznia.

 

 1. Opracowana Informacja, Opinia lub Orzeczenie przekazywane jest przez sekretariat osobom uprawnionym osobiście lub drogą pocztową.