PROCEDURA DIAGNOZY UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 

 1. Podstawą rozpoczęcia postępowania diagnostycznego jest własnoręcznie wypełniony wniosek przez rodziców lub prawnych opiekunów o przeprowadzenie badań /psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego/, lub udziału ucznia w terapii, który składa się w sekretariacie Poradni.

 

 1. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej /pppp-zlotow.pl/ i w sekretariacie Poradni. Od opiekuna prawnego wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki.

 

 1. Powiadomienie wnioskodawcy o terminie diagnozy następuje osobiście, telefonicznie, lub w szczególnych przypadkach przez placówkę, do której uczęszcza dziecko.

 

 1. Podczas pierwszego spotkania diagnostycznego z rodzicem/opiekunem prawnym, przeprowadzony jest szczegółowy wywiad oraz obserwacja zachowań dziecka, które stanowią podstawę doboru rodzaju czynności diagnostycznych oraz metod, technik              i narzędzi badawczych.

 

 1. Diagnosta pozyskuje od rodzica załączone dokumenty /np. dokumentację medyczną, opinię ze szkoły o funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym dziecka, świadectwo  i inne/, przekazuje do sekretariatu w celu potwierdzenia ich pozyskania.

 

 1. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie posiada w dniu badania odpowiedniej dokumentacji, wypełnia pisemne oświadczenie o konieczności dostarczenia jej do Poradni w celu pogłębienia diagnozy i wydania odpowiedniej opinii.

 

 1. Badający może dokonywać diagnozy na kilku spotkaniach.

 

 1. W badaniach diagnostycznych wykorzystuje się standaryzowane testy i narzędzia, będące w rejestrze Poradni.

 

 1. Rodzic lub opiekun dziecka obowiązany jest do przebywania na terenie poradni przez cały czas pobytu dziecka na badaniu.

 

 1. W przypadku występowania u dziecka zachowań trudnych (agresja, autoagresja niszczenie przedmiotów) rodzic może zostać poproszony o uczestniczenie w diagnozie.

 

 1. Po wizycie diagnosta, udziela rodzicowi/opiekunowi prawnemu porady na podstawie badania i obserwacji zachowań dziecka, udziela wskazówek, formułuje zalecenia adekwatne do potrzeb i możliwości ucznia.

 

 1. Badający może zaproponować rodzicom inne dostępne w Poradni formy pomocy. Informuje również o celu, jaki zamierz osiągnąć po zastosowaniu tych form.

 

 1. Diagnoza kończy się po opracowaniu przez zespół badających wniosków i zredagowaniu druku:
 2. informacji na podstawie obserwacji i badań,
 3. opinii w sprawie zgłaszanej we wniosku,
 4. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określoną niepełnosprawność i deficyty.

 

 1. Opracowana Informacja, Opinia lub Orzeczenie przekazywane jest wnioskodawcy osobiście lub drogą pocztową.